Reference

Název Rok Téma Klient Lokalita Více informací
Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU CZ.1.07/2.3.00/35.0014 2012-2014 Vzdělávání a trh práce Západočeská univerzita v Plzni

RRA PK byla v tomto projektu partnerem ZČU v Plzni. Jeho hlavním cílem bylo řadou rozmanitých aktivit popularizovat vědu a jejích výsledky. Primární cílovou skupinou byli žáci základních a středních škol z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, dále i odborná a širší veřejnost z těchto regionů. 

www.sppvav.zcu.cz
www.facebook.com/BavSeVedou

Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje 2013-2013 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

Předmětem práce byla aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje, který byl zpracován v roce 2008. Program rozvoje Plzeňského kraje (Program) je pořizován v souladu s požadavky zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Měl by sloužit jako nástroj pro koordinaci regionálního rozvoje a podklad pro další územní a oborové koncepce Plzeňského kraje. Výstupy zpracování Programu jsou využívány pro zajištění součinnosti Plzeňského kraje, ale také měst a obcí s centrálními správními orgány při přípravě programů fondů EU v období 2014 – 2020. V rámci zpracování Programu byly využity poznatky a doporučení Metodiky pro přípravu veřejných strategií (MFČR, 2012).

Vyjížďka a dojížďka za prací a do škol na území Plzeňského kraje 2013-2013 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

Ve spolupráci s Plzeňským krajem pokračovaly práce na vyhodnocení dat získaných v rámci Sčítání lidí domů a bytů v ČR v roce 2011. V roce 2013 bylo možno na základě publikovaných dat zahájit podrobnější vyhodnocení údajů o vyjížďce a dojížďce za prací a vzděláním v Plzeňském kraji.

Úvodní analýza pro krajskou přílohu národní S3 strategie (Smart Specialization Strategy) 2013-2013 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj

Společně s Plzeňským krajem, Západočeskou univerzitou, BIC Plzeň a Regionální hospodářskou komorou se RRA zúčastnila zpracování úvodní analýzy pro krajskou přílohu národní S3 strategie (Smart Specialization Strategy), která je mj. požadována jako podklad pro využití finančních nástrojů podpory výzkumu a inovací v ČR. Důležitým výsledkem zapojení RRA Plzeňského kraje do procesu přípravy je kromě analýzy, také sada doporučení Výroční zpráva 2013 strana 16 a návrhů priorit pro území Plzeňského kraje, které se mj. týkají zajištění stability a využití výzkumné infrastruktury, z valné části spojené se Západočeskou univerzitou.

PRIMUS - Vzdělávání místní samosprávy 2012-2013 Vzdělávání a trh práce Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Plzeňský kraj

Projekt byl realizován ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje. V jeho rámci byla vytvořena komplexní nabídka vzdělávacích kurzů pro zastupitele měst a obcí. Celkem vzniklo 7 vzdělávacích modulů vč. tištěné a e-learningové podpory. Kurzy jsou pravidelně aktualizovány a dále nabízeny.

 www.primusvpk.cz

Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání 2012-2013 Vzdělávání a trh práce Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s práv Plzeňský kraj

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň ve spolupráci s RRAPK realizovaly v období duben 2012 – prosinec 2013 projekt na podporu poradenství v oblasti dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Cílem tohoto projektu je vytvoření informačního a poradenského pracoviště se zaměřením na poradenství v dalším vzdělávání a kariérové poradenství. Hlavní důraz se klade na rozvoj klíčových dovedností a lepší uplatnění jednotlivce na trhu práce. Na základě sledování potřeb této cílové skupiny je vytvořeno 9 vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj vybraných klíčových dovedností (ICT dovednosti, informační a jazykové dovednosti, pracovní dovednosti). V souvislosti s realizací uvedeného projektu RRA Plzeňského kraje zajistila přípravu žádosti pro finanční podporu fyzického vybudování poradenského střediska, které by mělo být uvedeno do provozu v roce 2015.

 www.klicovedovednosti.cz

Transformace DOZP Stod 2010-2012 Rozvoj měst a obcí Plzeňský kraj Stod

komplexní investiční program realizovaný ve spolupráci Plzeňského kraje, DOZP Stod a měst Stod, Holýšov, Nýřany, Přeštice, Dobřany, obcí Dnešice zaměřený na výstavbu nových objektů pro poskytování moderních sociálních služeb

Vše o projektu

Regenerace náměstí ve Stříbře 2010-2012 Rozvoj měst a obcí Město Stříbro Stříbro

celková přestavba historického centra města, úprava dopravní infrastruktury realizace nových architektonických prvků, vybudování nového orientačního systému pro návštěvníky

Regionální projekt podpory zapojení obcí do systému EKOKOM 2006-2012 Životní prostředí, odpady EKO - KOM a.s. Plzeňský kraj

spolupráce se společností EKO-KOM v oblasti odpadového hospodářství zaměřena na doplnění infrastruktury měst a obcí formou poskytnutí sběrných nádob na papír, oddělený sběr skla (bílé a barevné), plasty a nápojový karton, součástí celého systému nakládání s odpady je i realizace zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení, zajištění ekologické výchovy a osvěty pro žáky ve školícím středisku v Černošíně

Správná volba 2009-2011 Vzdělávání a trh práce Plzeňský kraj Plzeňský kraj

víceletý projekt systému kariérového poradenství pro žáky základních škol

 www.studujvpk.cz

Strategický záměr rozvoje ZČU 2009-2011 Vzdělávání a trh práce Západočeská univerzita v Plzni Plzeň

pomoc při přípravě dlouhodobé rozvojové strategie Západočeské univerzity

Budování sítě sběrných dvorů v Plzeňském kraji 2006-2011 Životní prostředí, odpady Města a obce Plzeňského kraje Plzeňský kraj

víceletý projekt realizace doporučení Koncepce pro nakládání odpady v Plzeňském kraji, v rámci projektu vybudováno již více jak 24 sběrných dvorů ve městech a obcích Plzeňského kraje

Průvodce po sběrných dvorech v Plzeňském kraji

Environmentální osvěta a vzdělávání v Plzeňském kraji 2006-2011 Životní prostředí, odpady Plzeňský kraj Plzeňský kraj

poradenství v oblasti odpadového hospodářství, semináře a osvětová kampaň pro města a obce, roszáhlá výzkumná činnost v oblasti rozborů a složení odpadů

Příprava a řízení projektů modernizace sítě silnic II. a III. tříd v Plzeňském kraji 2004-2011 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Plzeňský kraj

příprava investičních záměrů, technicko ekonomických vyhodnocení staveb, součinnost při smluvních postupech, příprava systému financování, řízení projektů

Informace o projektu

Příprava a řízení projektů měst a obcí s finanční podporou ROP NUTS 2 Jihozápad 2008-2011 Rozvoj měst a obcí Města a obce Plzeňského kraje Plzeňský kraj

příprava a řízení projektů zaměřených na budování občanské vybavenosti v sídlech Plzeňského kraje

Zařízení pro energetické využívání odpadů - ZEVO Chotíkov 2011 Životní prostředí, odpady Plzeňská teplárenská, a.s. Plzeň

příprava žádosti o finannčí podporu v rámci programu OP Životní prostředí

Analýza socioekonomického rozvoje Plzeňského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

aktualizovaný profil Plzeňského kraje a doporučení rozvojových priorit pro příští programové období EU 2014–2020

Plzeňský vědecko technologický park - II. etapa 2010 Rozvoj měst a obcí Město Plzeň, Útvar koordinace evropských projektů, Plzeň - město

příprava investičního záměru, spolupráce na přípravě studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu OP Podnikání a inovace

Informace o projektu

Investiční záměr a studie proveditelnosti výstavby nového objektu Západočeské Galerie v Plzni 2010 Rozvoj měst a obcí Plzeňský kraj Plzeň - město

technicko ekonomické posouzení, příprava investičního záměru pro účely přípravy výstavby nového objektu Západočeské Galerie v Plzni

Výstavba silnice III. třídy Oselce – Chanovice 2010 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Plzeň-jih

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Informace o projektu

Sběrný dvůr odpadů Město Touškov 2008-2010 Životní prostředí, odpady Město Touškov Plzeň - sever

příprava a řízení projektu výstavby sběrného dvora s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Sušice 2008-2010 Životní prostředí, odpady Město Sušice Sušice

příprava a řízení projektu výstavby sběrného dvora s finanční podporou OP Životní prostředí

Bezpečná doprava v obci Tlučná 2010 Dopravní infrastruktura Obec Tlučná Plzeň - sever

příprava investičního záměru zlepšení bezpečnosti pěších, průzkumy a příprava žádosti o finanční podporu SFDI

Přeložka silnice II/190 Železná Ruda – Špičák 2010 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Klatovy

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Informace o projektu

Nová expozice Muzea a galerie severního Plzeňska v barokním Santiniho probožství v Mariánské Týnici 2009-2010 Rozvoj měst a obcí Muzeum a galerie severního Plzeňska Plzeň - sever

technicko ekonomické posouzení, příprava investičního záměru a žádosti o finanční podporu, komplexní zajištění řízení realizace projektu

Informace o projektu

Revitalizace území bývalých kasáren Stříbro 2010 Rozvoj měst a obcí Město Stříbro Tachov

investiční záměr a zajištění financování další etapy postupné obnovy brownfield

Kasárna Stříbro

Rozbory a průzkumy produkce, složení a vlastností komunálního odpadu v Plzeňském kraji 2010 Životní prostředí, odpady Plzeňský kraj Plzeňský kraj

vyhodnocení řady vzorků komunálního odpadu pro účely technických návrhů řešení způsobů nakládání s komunálním odpadem

Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice 2010 Rozvoj měst a obcí Město Blovice Plzeň - jih

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Revitalizace městského centra Kralovice - přístavba knihovny a úprava vnitrobloku 2010 Rozvoj měst a obcí Město Kralovice Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Revitalizace náměstí 5. května Holýšov 2010 Rozvoj měst a obcí Město Holýšov Domažlice

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Revitalizace náměstí Kašperské Hory 2010 Rozvoj měst a obcí Město Kašperské Hory Klatovy

příprava a řízení projektu s finanční podporou ROP Jihozápad

Informace o projektu

Kulturní a administrativní zařízení Koloveč 2010 Rozvoj měst a obcí Městys Koloveč Domažlice

komplexní příprava a řízení projektu revitalizace nevyužívaného objektu pro účely kulturního domu a zázemí úřadu městyse Koloveč

Sběrný dvůr odpadů Vejprnice 2009 Životní prostředí, odpady Obec Vejprnice Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Podpora žadatelů při využití operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 2009 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

deset modelových projektů ve formě vzorové žádosti připravených jako pomoc žadatelům o podporu z globálních grantů Plzeňského kraje

Kompletní informace o projektu

Příprava územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2009 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

podklad pro Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

Aktualizace katalogu investičních příležitostí Plzeňského kraje 2009 Rozvoj měst a obcí Plzeňský kraj Plzeňský kraj

přehled investičních příležitostí a jeho publikování v rámci investice.kr-plzensky.cz

Investiční příležitosti v Plzeňském kraji

Posouzení přípravy investic v rámci regionální silniční sítě v souvislosti s finanční podporou EU 2009 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

inventarizace připravovaných dopravních staveb a posouzení absorpční kapacity Plzeňského kraje vzhledem k finanční podpoře strukturálních fondů EU

Územně analytické podklady Plzeňského kraje 2009 Analýzy, koncepce a strategie DHV CR, spol. s r.o., Plzeňský kraj Plzeňský kraj

technická a odborná pomoc při zpracování územně analytických podkladů Plzeňského kraje

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2011

Zhodnocení vývoje trhu práce v Plzeňském kraji 2009 Vzdělávání a trh práce Plzeňský kraj Plzeňský kraj

vyhodnocení dopadů počátku hospodářské recese na situaci na trhu práce v kraji

Strategie rozvoje zpětného odběru elektrozařízení (ZOE) 2009 Životní prostředí, odpady ASEKOL, ELEKTROWIN Plzeňský kraj

návrh systému, propagace a osvěta

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR 2009 Životní prostředí, odpady SMOČR města a obce ČR

syntéza analýz a návrhů změn v systému nakládání s odpady

Strategie rozvoje nakládání s odpady

Sběrný dvůr odpadů Horažďovice 2009 Životní prostředí, odpady Město Horažďovice Klatovy

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Nepomuk 2009 Životní prostředí, odpady Město Nepomuk Plzeň - jih

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Stříbro 2009 Životní prostředí, odpady Město Stříbro Tachov

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Plzeň Doubravka 2009 Životní prostředí, odpady Město Plzeň Plzeň

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Líně 2009 Životní prostředí, odpady Obec Líně Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Zbůch 2009 Životní prostředí, odpady Obec Zbůch Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Analýza současného stavu nakládání s odpady v regionu NP Šumava 2009 Životní prostředí, odpady NP Šumava Plzeňský kraj

komplexní studie pro účely optimalizace systému nakládání s odpady v území Šumavy

Analýza systému nakládání s odpady v regionu NP Šumava

ZŠ Kožlany - projekt úspory energie 2009 Rozvoj měst a obcí Obec Kožlany Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Architektonické řešení městského centra a zkvalitnění služeb občanské vybavenosti 2009 Rozvoj měst a obcí Město Nýrsko Klatovy

příprava a řízení projektu regerenace městského centra a vybudování střediska zdravotnických služeb s finanční podporou ROP Jihozápad

Prezentace projektu

Rekonstrukce místní komunikace – ulice B. Němcové Rokycany 2009 Dopravní infrastruktura Město Rokycany Rokycany

příprava projektu žádosti o finanční podporu ROP Jihozápad

Informace o projektu

ZŠ a MŠ Dolní Bělá - projekt úspory energie 2009 Rozvoj měst a obcí Obec Dolní Bělá Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Posouzení přípravy investic v rámci regionální silniční sítě v souvislosti s finanční podporou z EU - ROP NUTS II Jihozápad 2009 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Plzeňský kraj

studie prosouzení přípravy dopravních investic v souvislosti s využitím finančních prostředků strukturálních fondů EU

Dostavba klatovské nemocnice 2009 Rozvoj měst a obcí Plzeňský kraj Klatovy

příprava investičního záměru a žádosti o finanční podporu strukturálních fondů EU

Analýza realitního trhu s byty v Plzni 2009 Analýzy, koncepce a strategie PSR Brownfield Developers Plzeňský kraj

podklad pro investiční rozhodování v souvisosti se záměrem regereace vybraných brownfields

Obnova rozhledny Na Sedle 2009 Rozvoj měst a obcí Sdružení pro obnovu rozhledny na sedle Klatovy

příprava projektu žádosti o finanční podporu ROP Jihozápad

Stránky projektu

Rozvoj skiareálu Kašperské Hory 2008-2009 Rozvoj měst a obcí Snowhill a.s. Klatovy

pomoc při přípravě investičního záměru

Severozápadní obchvat Klatovy 2009 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Klatovy

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Informace o projektu

Areál SPŠD Plzeň - Křimice - projekt úspory energie 2009 Rozvoj měst a obcí SPŠD Plzeň Plzeň

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Monitoring rozvoje lidských zdrojů v Plzeňském kraji 2006-2008 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

víceletý projekt vyhodnocování demografických změn, vzdělávacího systému a vývoje na trhu práce v Plzeňském kraji

Informace o projektu, výstupy projektu

Analýza nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji 2006-2008 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

podpora využití nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji

Databáze dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji

Program rozvoje Plzeňského kraje 2008 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

základní rozvojový program správního území Plzeňského kraje pro účely koordinace regionálního rozvoje

Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje

CityRegio 2003-2008 Analýzy, koncepce a strategie Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Plzeň

dvouetapový projekt mezinárodní spolupráce zaměřený na témata ekonomického rozvoje regionálních center a jejich zázemí

Prezentace projektu CityRegio

Strategický plán rozvoje města Dobřany 2006 Analýzy, koncepce a strategie Město Dobřany Dobřany

rozvojový program města jako podklad pro strategické řízení i přípravu navazujících koncepčních dokumentů, např. územní plán

Program rozvoje města Dobřany

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.