Životní prostředí, odpady

Dlouhodobým záměrem RRA Plzeňského kraje je realizovat opatření v oblasti ochrany životního prostředí, zejména napomáhat vybudování regionálního integrovaného systému pro nakládání s odpady v Plzeňském kraji. To předpokládá zejména budování regionálního partnerství a shody na realizaci krajské strategie nakládání s odpady, ale i řadu investic do infrastruktury ve městech a obcích, které nesou jako zákonní původci komunálních odpadů rozhodující odpovědnost za splnění cílů zlepšení podmínek životního prostředí, které ČR v souvislosti se vstupem ČR do EU v roce 2004 přijala.

Oblasti působení

RRA Plzeňského kraje dlouhodobě buduje odbornou kapacitu v oblasti poradenství zaměřenou na zavádění moderních způsobů nakládání s odpady a soustředí se na následující oblasti:

 • regionální a městské analýzy, koncepce a plány pro nakládání s (komunálními) od­pady
 • příprava a řízení realizace investičních projektů infrastruktury pro nakládání s odpady – výstavba sběrných dvorů
 • nástroje pro zlepšení podmínek třídění a materiálového využití odpadu
 • ekologická výchova a osvěta, poradenská činnost ve spolupráci se SFŽP

Nabízené služby

 • zpracování a aktualizace plánů odpadového hospodářství měst a obcí
 • metodická pomoc obcím při aplikaci zákona o nakládání s odpady / tvorba a aktualizace obecních vyhlášek o nakládání s odpady
 • zpracování rozborů odpadů (skladba, energetická hodnota)
 • ověření technické, tržní a finanční proveditelnosti investičních záměrů měst a obcí v oblasti nakládání s odpady
 • příprava žádostí o finanční podporu realizace investic – sběrné dvory, kompostárny, vybavení měst a obcí infrastrukturou pro třídění odpadů
 • řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv
 • zadávání veřejných zakázek v oblasti nakládání s odpady
 • zapojení měst a obcí do systémů odděleného sběru odpadů – EKO-KOM, ELEKTROWIN
 • přednášková a osvětová činnost pro školy a veřejnost

Aktuální projekty

Regionální projekt podpory zapojení obcí do systému EKOKOM – spolupráce se společností EKO-KOM v oblasti odpadového hospodářství zaměřena na doplnění infrastruktury měst a obcí formou poskytnutí sběrných nádob na papír, oddělený sběr skla (bílé a barevné), plasty a nápojový karton, součástí celého systému nakládání s odpady je i realizace zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení, zajištění ekologické výchovy a osvěty pro žáky ve školícím středisku v Černošíně
(2006–2012)

Nejzajímavější reference

Mezi nejvýznamnější reference za období posledních pěti let patří:

 • Budování sítě sběrných dvorů v Plzeňském kraji

  víceletý projekt realizace doporučení Koncepce pro nakládání odpady v Plzeňském kraji, v rámci projektu vybudováno již více jak 24 sběrných dvorů ve městech a obcích Plzeňského kraje

  Průvodce po sběrných dvorech v Plzeňském kraji

 • Environmentální osvěta a vzdělávání v Plzeňském kraji

  poradenství v oblasti odpadového hospodářství, semináře a osvětová kampaň pro města a obce, roszáhlá výzkumná činnost v oblasti rozborů a složení odpadů

 • Zařízení pro energetické využívání odpadů - ZEVO Chotíkov

  příprava žádosti o finannčí podporu v rámci programu OP Životní prostředí

ostatní reference

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.