Zakladatelé

SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Sdružení je jedním z řady uskupení obcí v Plzeňském kraji. Jedná se o otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž i jiné právnické osoby. Na rozdíl od ostatních uskupení obcí v kraji je Sdružení postaveno na krajském principu, jeho územní působnost je pro celý Plzeňský kraj. Právě z tohoto důvodu je v rámci Plzeňského kraje největším subjektem sdružujícím obce a města. V současné době je jeho členem 174 obcí a měst Plzeňského kraje, ve kterých žije 456 112 obyvatel, což je 80% obyvatel Plzeňského kraje.

Hlavními cíli Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje jsou: zastupovat zájmy samosprávy na úrovni samosprávy Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úrovni státu; hájit společné zájmy a práva členských obcí Sdružení, zastupovat zájmy samosprávy obcí na úrovni řídících a monitorovacích orgánů pro jednotky NUTS II Jihozápad při využívání strukturálních fondů Evropské unie; zastupovat zájmy samosprávy v regionálních orgánech, koordinovat postupy regionálních orgánů při řešení problémů obcí různých oblastí; spolupracovat s představiteli Parlamentu ČR zvolenými za Plzeňský kraj, s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku Plzeňského kraje se vztahem ke sdruženým obcím, snažit se uplatňovat jejich prostřednictvím zákonodárné aktivity; podporovat vznik a aktivity územně menších forem spolupráce obcí (mikroregionů); vytvářet vlastní aktivity vedoucí k podpoře obcí kraje, vlastní projekty. 

Internetové stránky Sdružení

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Byla utvořena sloučením Okresních hospodářských komor Plzeň – město, Plzeň – sever a Tachov k datu 28.5.2008. Jako nevládní instituce sdružuje právnické a fyzické osoby na základě dobrovolného členství. Předním posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů. Zároveň rozvíjí podnikatelské vztahy navenek včetně mezinárodní spolupráce. Hospodářská komora paralelně zastupuje své členy při jednáních s úřady státní a místní samosprávy.

Internetové stránky RHK Plzeňského kraje
 

BIC PLZEŇ – PODNIKATELSKÉ A INOVAČNÍ CENTRUM

Bylo založeno městem Plzeň v roce 1992 jako společnost podporující rozvoj inovačního podnikání v regionu. Působí v rámci mezinárodních sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním podnikům: pomoc podnikatelům při získávání dotací, poradenství při tvorbě podnikatelských plánů, služby pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, asistenční služby při transferu technologií, pronájem prostor pro inovační podnikání, poradenství pro podnikání v Evropské unii.

Internetové stránky BIC Plzeň

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ

Příspěvková organizace zřízená městem Plzní v roce 1991 jejímž hlavním úkolem je zajištění širokého spektra dokumentů pro budoucí rozvoj města. Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Internetové stránky ÚKRMP

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Západočeská Univerzita v Plzni (ZČU) je vysokoškolskou institucí, která vznikla v roce 1991. Počtem studentů, který je bezmála 19 000, a portfoliem nabídky studijních programů patří mezi největší veřejné vysoké školy v České republice. Západočeská univerzita je jedinou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, která nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblastí strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filozofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva, veřejné správy a zdravotnictví. ZČU je také významným centrem výzkumných kapacit v Plzeňském kraji.

Internetové stránky Západočeské univerzity v Plzni
 

PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj je zastoupen v řídících orgánech Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s od roku 2003. Plzeňský kraj je jedním ze čtrnácti samosprávných územních krajských celků, jejichž vznik a činnost jsou od roku 2000 důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Nejvyšším orgánem Plzeňského kraje je pětačtyřicetičlenné zastupitelstvo, které ze svého středu volí devítičlennou radu a hejtmana kraje. Mezi rozhodující samosprávné kompetence Plzeňského kraje patří oblasti dopravy (zejména silnic II. a III. tříd), středního školství, zdravotnictví a územního plánování.

Internetové stránky Plzeňského kraje

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.