Rozvoj kraje, měst a obcí

Agentura se aktivně angažuje v rozvoji kraje, měst a obcí a to v různých oblastech, ať už se jedná o koncepce dopravy, životní prostředí, kulturu či rozvoj infrastruktury.

Detail služby

Vše o rozvoji kraje, měst a obcí

Strategie a programy rozvoje měst a obcí

Rozvoj obce je klíčovým komplexním úkolem místní správy. Nástrojem pro jeho podporu je strategické plánování. Nejčastějším vstupním krokem je zpracování Programu rozvoje města. S využitím dat a výsledků jednání se zástupci obce i s veřejností srozumitelně popíšeme v jakých funkcích a podmínkách pro život obyvatel daná obec vyniká a v jakých oblastech je žádoucí zlepšení. Nejdůležitějším výstupem práce je shoda v obci na hlavních prioritách rozvoje. Využitelnost Programu rozvoje je vysoká i díky zpracování plánu realizace nejdůležitějších projektů včetně předpokladu jejich časové a finanční náročnosti. Disponujeme zkušenostmi také s přípravou koncepcí pro širší území regionu.

Oborové koncepce a generely

Dle požadavků obce nabízíme podrobnější rozpracování vybraných témat. Mezi nejvíce preferované, které se zakládají na demografické projekci lze zařadit např. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání, který se týká základního a předškolního vzdělávání a nejčastěji se využívá pro hodnocení dostatečnosti kapacit škol (mj. také v souvislosti s prokázáním potřebnosti poskytnutí státních, či evropských dotací). Obdobně je možno přistoupit k rozvoji kapacit sociálních služeb apod. Nabízíme také pomoc obcím při rozpracování vybraných témat týkající se dopravy, zde se jedná například o Generel pěší dopravy, Plány dopravní obslužnosti apod. S ohledem na působnost obcí v nakládání s komunálními odpady připravujeme pro obce Plány odpadového hospodářství.

Projektová příprava

Jako partneři vedení obcí jsme připraveni zpracovat investiční záměry, pro rozsáhlejší akce studie proveditelnosti a posouzení variant řešení projektů. Průběžně sledujeme možnosti, které pro rozvoj měst a obcí nabízejí národní, či evropské programy a v případě potřeby zajišťujeme proces přípravy žádostí o finanční podporu i návazné služby spojené s řízením projektů. Tematická škála projektů se týká např. dopravy, vzdělávání, sociálních služeb, kultury a obnovy památek, infrastruktury pro rozvoj podnikání, turistické vybavenosti, integrovaného záchranného systému, úpravy a modernizace veřejného prostoru.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Regionální sdružení měst a obcí je partnerem krajské správy a ve svém fungování se zaměřuje především na nejdůležitější regionální témata, jako je regionální vzdělávání, doprava, zajišťování sociálních služeb, nebo ochrana životního prostředí. Pro účely vzájemné komunikace připravujeme odborná stanoviska, zajišťujeme průzkumy mezi obcemi, organizujeme přednášky a školení, sledujeme příklady dobré praxe apod.

Odkaz zde.

Nabízené služby - rozvoj kraje, měst a obcí

 • programy rozvoje města/obce
 • zpracování plánu realizace
 • koncepce pro širší území regionu
 • dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání
 • rozvoj kapacit sociálních služeb
 • plán dopravní obslužnosti
 • plán odpadového hospodářství
 • studie proveditelnosti investičních záměrů
 • monitoring národních i evropských programů
 • příprava žádostí o finanční podporu
 • administrace projektů
 • odborná stanoviska
 • přednášky, školení, příklady dobrých praxí
Tým

Na koho se obrátit

Ing. Pavel Beneš

Strategie a koncepce

Mgr. Eva Heisová

Projektová příprava

Ing. Pavel Hruška

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Prezentace

Webové stránky Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Sledujte novinky

agentury na Facebooku