Vzdělávání a trh práce

Dlouhodobě sledujeme situaci ve vzdělávání a na regionálním trhu v Plzeňském kraji. Vše pečlivě analyzujeme, interpretujeme, prezentujeme, a také diskutujeme s klíčovými partnery. Díky získaným informacím můžeme také iniciovat některá opatření, která napomáhají řešit dílčí problémy vzdělávání či trhu práce v regionu.

Detail služby

Vše o vzdělávání a trhu práce

Předmět činnosti

V centru našeho zájmu jsou informace o systému vzdělávání a o trhu práce v Plzeňském kraji v širších souvislostech. Ve vzdělávání se věnujeme vývoji počtu žáků ZŠ a SŠ či studentů VŠ a VOŠ, ale také např. stárnutí pedagogických sborů. Na trhu práce nás nezajímá pouze nezaměstnanost a volná pracovní místa, ale i vývoj a struktura zaměstnaných.
Kromě vzájemných vztahů vzdělávání a trhu práce se podrobně zabýváme také dopadem demografického vývoje na tyto dva segmenty, ať už se jedná vývoj počtu žáků a studentů nebo počet obyvatel v produktivním věku. Získané poznatky využíváme nejen pro identifikaci dlouhodobých trendů či aktuálních problémů, ale rovněž pro predikci vývoje v nejbližších letech.
Na základě těchto podkladů v případě potřeby navrhujeme konkrétní opatření směřující k řešení aktuálních problémů na regionálním trhu práce nebo regionálního školství.

Náplň činnosti

Činnost našeho týmu v oblasti vzdělávání a trhu práce se zaměřuje především na:

 • soustavný monitoring aktuální situace
 • zpracování a interpretaci dat
 • tvorbu tematických analýz pro potřeby samospráv i dalších subjektů
 • zpracování predikce vzdělávací soustavy
 • účast na predikci trhu práce v regionu
 • prezentaci výsledků analytické činnosti odborné i širší veřejnosti
 • podporu diskuse a spolupráce regionálních aktérů, networking

Tvorba analýz a predikcí

Těžištěm naší činnosti je tvorba analýz, prezentace jejich výsledků a zpracovávání predikcí. Při identifikaci vhodných témat vycházíme zejména z výsledků soustavného monitoringu, a také z podnětů od regionálních aktérů. V minulosti jsme takto zpracovali mj. následující výstupy:

 • Věková struktura pedagogů a aprobovanost výuky ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji
 • Absolventi škol v Plzeňském kraji
 • Predikce počtu žáků ZŠ a SŠ v regionu
 • Analytické části koncepčních dokumentů na úrovni kraje (Krajský akční plán ve vzdělávání a Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy)
 • Struktura a vývoj pracovních sil v Plzeňském kraji
 • Napětí na trhu práce v Plzeňském kraji
 • Vývoj mezd v Plzeňském kraji
 • Predikce trhu práce (projekt Kompas)

Nabízené služby v oboru Vzdělávání a trh práce

 • soustavný monitoring aktuální situace
 • zpracování a interpretaci dat
 • tvorbu tematických analýz pro potřeby samospráv i dalších subjektů
 • zpracování predikce vzdělávací soustavy
 • účast na predikci trhu práce v regionu
 • prezentaci výsledků analytické činnosti odborné i širší veřejnosti
 • podporu diskuse a spolupráce regionálních aktérů, networking

Na koho se obrátit

Jak už titul napovídá, Zuzka má pedagogické vzdělání. Ideální členka týmu, se kterou diskutovat téma Vzdělávání. Zavolejte nebo napište!

Prezentace

Webové stránky k tématu vzdělávání

Co je nového

Aktuální projekty

Probíhající

Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Detail projektu
Ukončený

Vybudování specializovaných učeben v Domě dětí a mládeže Stříbro

V rámci tohoto projektu jsme pomohli vybudovat novou vestavbu v Domě dětí a mládeže ve Stříbře. Ve zrekonstruovaných prostorách původní půdy vznikly celkem 3 specializované moderní učebny pro technické, přírodovědné a IT vzdělávání. Součástí projektu bylo také vybudování skladovacích prostor pro potřebný materiál či zajištění bezbariérovosti objektu.

Detail projektu

Sledujte novinky

agentury na Facebooku