O nás

Pracujeme na významných, špičkových a klíčových projektech přínosných pro obyvatele Plzeňského kraje na všech úrovních

Představení

Základní informace o společnosti

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (RRA PK) je nezisková, obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2000. RRA PK je součástí sítě rozvojových agentur v ČR. Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu. Vedle Plzeňského kraje a měst a obcí patří k významným klientům RRA PK také ministerstva, vysoké školy i soukromé subjekty. Pracovní úkoly mají především charakter tvorby analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Ty jsou realizovány převážně v území Plzeňského kraje i v rámci mezinárodních programů spolupráce.

Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tématických oblastí regionálního rozvoje a opírá se zejména o komplexní informace o území Plzeňského kraje. Plzeňský kraj využívá těchto služeb například v souvislosti s přípravou komplexních programů rozvoje kraje a územních a oborových koncepcí. Města a obce využívají analytické služby v procesu prostorového a územního plánování, rozhodování o investičních prioritách například v oblasti školství, nebo sociálních služeb. Služby přípravy a řízení rozvojových projektů, které jsou často finančně podporovány z evropských fondů, se soustředí na prioritní oblasti rozvoje Plzeňského kraje, kterými jsou rozvoj systému regionálního školství, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí a občanské vybavenosti měst a obcí včetně investic na podporu zaměstnanosti. RRAPK vykonává činnost hlavní kanceláře Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, organizuje vzdělávací činnost pro zástupce územních samospráv a zprostředkovává odbornou pomoc v širokém spektru potřeb spojených řízením měst a obcí v Plzeňském kraji.

Informace

Zakladatelé

Sdružení je jedním z řady uskupení obcí v Plzeňském kraji. Jedná se o otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž i jiné právnické osoby. Na rozdíl od ostatních uskupení obcí v kraji je Sdružení postaveno na krajském principu, jeho územní působnost je pro celý Plzeňský kraj. Právě z tohoto důvodu je v rámci Plzeňského kraje největším subjektem sdružujícím obce a města. V rámci Plzeňského kraje největším subjektem sdružujícím obce a města. V současné době je jeho členem 187 obcí a měst Plzeňského kraje, ve kterých žije více než 80% obyvatel Plzeňského kraje.

Hlavními cíli Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje jsou: zastupovat zájmy samosprávy na úrovni samosprávy Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úrovni státu; hájit společné zájmy a práva členských obcí Sdružení, zastupovat zájmy samosprávy obcí na úrovni řídících a monitorovacích orgánů pro jednotky NUTS II Jihozápad při využívání strukturálních fondů Evropské unie; zastupovat zájmy samosprávy v regionálních orgánech, koordinovat postupy regionálních orgánů při řešení problémů obcí různých oblastí; spolupracovat s představiteli Parlamentu ČR zvolenými za Plzeňský kraj, s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku Plzeňského kraje se vztahem ke sdruženým obcím, snažit se uplatňovat jejich prostřednictvím zákonodárné aktivity; podporovat vznik a aktivity územně menších forem spolupráce obcí (mikroregionů); vytvářet vlastní aktivity vedoucí k podpoře obcí kraje, vlastní projekty. 

Internetové stránky Sdružení

Byla vytvořena sloučením několika hospodářských komor a dále v roce 2013 převedena na Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji. KHK PK usiluje o podporu i rozvoj podnikatelského prostředí. Kromě poradenské a konzultační činnosti zajišťuje celou řadu služeb pro podnikatele, nepodnikající právnické osoby, ale i širokou veřejnost. Vedle toho spolupracuje s řadou státních institucí a představuje tak i důležité spojení mezi veřejným a soukromým sektorem.

Internetové stránky KHK Plzeňského kraje

BIC podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Bylo založeno městem Plzeň a působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

V roce 2015 získalo BIC možnost nadále využívat značku EC BIC - „European Community Business & Innovation Centre“- “EU|BIC Certificate”.

Je tzv. akreditovaným vědeckotechnickým parkem na základě splnění kritérií kladených SVTP na činnost vědeckotechnických parků.

Dlouhodobě svými aktivitami přispívá k rozvoji spolupráce firem a výzkumných institucí, zejména univerzit, s cílem stimulovat rozvoj firem.

Internetové stránky BIC Plzeň

Příspěvková organizace zřízená městem Plzní v roce 1991 jejímž hlavním úkolem je zajištění širokého spektra dokumentů pro budoucí rozvoj města. Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Internetové stránky ÚKRMP

Západočeská Univerzita v Plzni (ZČU) je vysokoškolskou institucí, která vznikla v roce 1991. Počtem studentů, který je bezmála 11 000, a portfoliem nabídky studijních programů patří mezi největší veřejné vysoké školy v České republice(9 fakult, 62 kateder, 167 studijních programů). Disponuje moderním univerzitním kampusem, který je nově přístupný i tramvají, a špičkovými výzkumnými centry. Západočeská univerzita patří mezi nejúspěšnější školy v České republice a je také významným centrem výzkumných kapacit v Plzeňském kraji.

Internetové stránky Západočeské univerzity v Plzni

Plzeňský kraj je zastoupen v řídících orgánech Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s od roku 2003. Plzeňský kraj je jedním ze čtrnácti samosprávných územních krajských celků, jejichž vznik a činnost jsou od roku 2000 důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Nejvyšším orgánem Plzeňského kraje je pětačtyřicetičlenné zastupitelstvo, které ze svého středu volí devítičlennou radu a hejtmana kraje. Mezi rozhodující samosprávné kompetence Plzeňského kraje patří oblasti dopravy (zejména silnic II. a III. tříd), středního školství, zdravotnictví a územního plánování.

Internetové stránky Plzeňského kraje

Výpis dat

Veřejný rejstřík v ARES

Sledujte naše novinky

na Facebooku