Projekty a zakázky

Naše minulé i současné projekty jsou velmi různorodé a často mají značný význam pro rozvoj regionu a přínos pro obyvatele Plzeňského kraje. 

Probíhající

Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice

Cílem tohoto projektu je navýšení kapacity pobytových sociálních služeb v Domě sociální péče v Kralovicích a zvýšení pohodlí a komfortu místních klientů. Projekt je financován z národního programu MPSV a probíhá v letech 2019 – 2024. Součástí projektu je výstavba nové budovy, stavební úpravy stávající budovy a pořízení vnitřního vybavení.

Detail projektu
Probíhající

RECIPROCITY

Projekt RECIPROCITY (Replication of innovative concepts for peri-urban, rural or inner-city mobility) je mezinárodní projekt realizovaný v rámci evropského programu HORIZON 2020. Projekt si klade za cíl přeměnit evropská města na klimaticky odolné, síťové, multimodální dopravní uzly pro chytrou a udržitelnou mobilitu.

Detail projektu
Probíhající

Rekonstrukce depozitáře Studijní vědecké knihovny

Projekt spočívá v rekonstrukci původního depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Díky projektu dojde k rozšíření kapacity prostoru na ukládání nových přírůstků knihovního fondu na dalších 30 let a současně k modernizaci způsobu ochrany knižních fondů.

Detail projektu
Probíhající

Smart Akcelerátor

Smyslem projektu je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu. Aktivity projektu kladou důraz na zlepšení komunikace a spolupráce klíčových aktérů inovačního ekosystému, vzdělávání, mapování potřeb prostředí a podporu marketingu

Detail projektu
Probíhající

Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Detail projektu
Dlouhodobý

Rozvoj místní infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu

Na základě zpracovaných koncepcí pomáháme obcím prostřednictvím podpory při získávání externích finančních zdrojů z Integrovaného regionálního operačního programu a dotačních programů Státního fondu dopravní infrastruktury zlepšit stav infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu – chodníků, smíšených stezek pro chodce a cyklisty, jakož i samostatných cyklostezek.

Detail projektu
Dlouhodobý

Rozvoj regionální silniční sítě

Na základě zpracovaných analýz, koncepcí a investičních strategií pomáháme Plzeňskému kraji zlepšit stav silnic III. třídy a zejména pak II. třídy prostřednictvím řízení projektů jejich rekonstrukcí nebo novostaveb v rámci podpory Integrovaného regionálního operačního programu.

Detail projektu
Dlouhodobý

Sběrné dvory

Agentura pomohla vybudovat v Plzeňském kraji již 46 sběrných dvorů. V rámci naší činnosti pomáháme obcím vyhodnotit potřebnost sběrného dvora, pořídit příslušnou projektovou dokumentaci, zajistit dotační prostředky pro výstavbu a pomoci stavbu zrealizovat a uvést do provozu.

Detail projektu
Dlouhodobý

Environmentální výchova v Plzeňském kraji

Dlouhodobě podporujeme enviromentální výchovu dětí a mládeže. Koordinujeme vztahy mezi školami a provozovateli regionálních výukových center zaměřených na správné nakládání s odpady. V rámci podpory zajišťujeme finance na dopravu dětí a koordinujeme také náplň aktivit ve výukových a školicích centrech.

Detail projektu
Ukončený

Husova cesta

Husova cesta je dálková pěší poutní stezka. Symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Tato poutní stezka vzniká díky česko-bavorské spolupráci RRA a Historického parku Bärnau-Tachov.

Detail projektu
Ukončený

EPICAH

Projekt EPICAH (Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage) je mezinárodní projekt finančně podpořený EU prostřednictvím programu Interreg Europe. Jeho cílem je skrze získané zahraniční zkušenosti podpořit efektivitu programů přeshraniční spolupráce, a to v oblasti přírodního a kulturního dědictví. Hlavním výstupem tohoto tříletého projektu je akční plán zpracovaný za každou ze zapojených příhraničních oblastí.V našem případě se tak jedná o česko-bavorské pohraničí.

Detail projektu
Ukončený

Samosprávy v příhraničních regionech

Cílem tohoto česko-bavorského projektu je zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v rámci činností samospráv a výměna zkušenosti při řešení problémů v území. Za tímto účelem bylo uskutečněno přeshraniční setkávání v rámci study visit a konference. Projekt realizuje RRA PK ve spolupráci Euregio Bayerischer Wald – Šumava – Dolní Inn.

Detail projektu
Ukončený

Společně pro náš region

Cílem tohoto česko-bavorského projektu je zvýšit intenzitu přeshraniční spolupráce na území dispozičního fondu Šumava. Snaží se o zlepšení procesů vzájemného poznávání, citelnou interpretací společných hodnot, sdílení dobrých praxí a efektivní prezentaci regionálních i přeshraničních úspěchů.

Detail projektu
Ukončený

ArcheoDanube

Projekt ArcheoDanube pomáhá 22 městům v regionu Dunaj v citlivém začleňování archeologického dědictví do městských částí a jeho zachování pro příští generace.V Plzeňském kraji podnikáme v rámci projektu kroky pro zachování kulturního dědictví Starého Plzence, a to za pomocí archeoparku a podporou tzv. archeoturismu.

Detail projektu
Ukončený

Vybudování specializovaných učeben v Domě dětí a mládeže Stříbro

V rámci tohoto projektu jsme pomohli vybudovat novou vestavbu v Domě dětí a mládeže ve Stříbře. Ve zrekonstruovaných prostorách původní půdy vznikly celkem 3 specializované moderní učebny pro technické, přírodovědné a IT vzdělávání. Součástí projektu bylo také vybudování skladovacích prostor pro potřebný materiál či zajištění bezbariérovosti objektu.

Detail projektu
Ukončený

Socioekonomický atlas Plzeňské aglomerace

Pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně jsme zpracovali analytický dokument nabízející základní socioekonomické charakteristiky území, a to v mnoha oblastech, jako např. obyvatelstvo, vzdělání, trh práce, kultura, doprava a další. Dokument dobře poslouží především odborníkům při strategickém rozhodování, ale také širší veřejnosti pro získání komplexního přehledu o této oblasti zahrnující celkem 108 obcí.

Detail projektu
Ukončený

Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald  

Posláním projektu muzea společného dědictví je hravou a moderní formou přiblížit společnou historii, tradiční zvyky, historické události, přírodu i způsob života obyvatel v regionu Domažlice – Furth im Wald. Hlavním výstupem projektu bude příprava několika expozic: dvou stálých hravých v Domažlicích a jedné multimediální výstavní ve Furth im Waldu. Součástí projektu je i tvorba doprovodných edukativních programů pro děti a mládež.

Detail projektu
Ukončený

Vzdělávací centrum knihovna v Domažlicích

Tento projekt byl součástí úspěšné komplexní obnovy historického objektu pivovaru v centru Domažlic, kde vzniklo Kulturní centrum-pivovar Domažlice. Obnova areálu se uskutečnila díky synergickým projektům – Komunitní centrum, Vzdělávací centrum knihovna a aktuálně probíhajícímu přeshraničnímu projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald. Objekt Kulturní centrum-pivovar Domažlice získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.

Detail projektu
Ukončený

Komunitní centrum Domažlice

Tento projekt byl součástí úspěšné komplexní obnovy objektu pivovaru v centru Domažlic, kde vzniklo Kulturní centrum-pivovar Domažlice. Obnova areálu se uskutečnila díky synergickým projektům – Komunitní centrum, Vzdělávací centrum knihovna a aktuálně probíhajícímu přeshraničnímu projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald. Objekt Kulturní centrum-pivovar Domažlice získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.

Detail projektu
Ukončený

Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Podíleli jsme se na revitalizaci památkového areálu v Mariánské Týnici a jeho dokončení dle původního historického návrhu architekta Santiniho. Dostavba chybějícího východního ambitu byla posledním krokem k dovršení ideálního projektu celého barokního poutního areálu. Projekt dostavby východního ambitu získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Novostavby budov.

Detail projektu
Ukončený

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje

Byli jsme aktivní součástí více než pětiletého procesu rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších památek regionu – katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. Projekt revitalizace katedrály představoval teprve třetí velkou rekonstrukci v historii této stavby a byl zaměřen na rozvoj architektonické výjimečnosti a podporu celkové umělecké a duchovní atmosféry interiéru.

Detail projektu
Ukončený

Transformace DOZP Stod – závěrečná etapa (Staňkov, Kvíčovice, Dnešice a Stod)

Podíleli jsme se na úspěšném dokončení náročného procesu transformace původního centra sociálních služeb ve Stodě. U procesu transformace stála RRA od samotného počátku již v roce 2007. V rámci této závěrečné etapy došlo k přestěhování zbývajících 48 klientů do nově vybudovaných domů ve čtyřech vybraných lokalitách a k opuštění stávajícího areálu. Součástí projektu bylo také zřízení administrativní budovy.

Detail projektu
Ukončený

Transformace DOZP Stod – I. Etapa

Celý proces transformace byl rozdělený celkem do 4 etap v průběhu 10 let a zahrnoval postupnou přeměnu DOZP Stod na zařízení umožňující poskytování sociálních služeb v uživatelově přirozeném prostředí.

Detail projektu
Ukončený

Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod

Díky projektu „Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod“ došlo k vytvoření zcela nového typu sociální služby, k začlenění osob se zdravotním postižením a zajištění následných podpůrných občanských služeb.

Detail projektu
Ukončený

Územní koncepce Českého lesa

Snažíme se skloubit ochranu přírody s udržitelným rozvojem turismu v cenných lokalitách. V tomto směru nás zajímá území Českého lesa a přilehlých přírodních parků v Bavorsku.

Detail projektu
Ukončený

Chain Reactions

Projekt Chain Reactions je zaměřený na posílení kapacity průmyslových podniků inovovat. Specificky pomáhá zejména malým a středním podnikům, které často nemají z důvodu zaměření se na provozní záležitosti čas a kapacity věnovat se inovacím a úsilí o výhodnější zapojení se do přeshraničních či globálních hodnotových řetězců.

Detail projektu
Probíhající

Smart Akcelerátor

Smyslem projektu je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu. Aktivity projektu kladou důraz na zlepšení komunikace a spolupráce klíčových aktérů inovačního ekosystému, vzdělávání, mapování potřeb prostředí a podporu marketingu

Detail projektu
Ukončený

Chain Reactions

Projekt Chain Reactions je zaměřený na posílení kapacity průmyslových podniků inovovat. Specificky pomáhá zejména malým a středním podnikům, které často nemají z důvodu zaměření se na provozní záležitosti čas a kapacity věnovat se inovacím a úsilí o výhodnější zapojení se do přeshraničních či globálních hodnotových řetězců.

Detail projektu
Probíhající

Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Detail projektu
Ukončený

Vybudování specializovaných učeben v Domě dětí a mládeže Stříbro

V rámci tohoto projektu jsme pomohli vybudovat novou vestavbu v Domě dětí a mládeže ve Stříbře. Ve zrekonstruovaných prostorách původní půdy vznikly celkem 3 specializované moderní učebny pro technické, přírodovědné a IT vzdělávání. Součástí projektu bylo také vybudování skladovacích prostor pro potřebný materiál či zajištění bezbariérovosti objektu.

Detail projektu
Dlouhodobý

Sběrné dvory

Agentura pomohla vybudovat v Plzeňském kraji již 46 sběrných dvorů. V rámci naší činnosti pomáháme obcím vyhodnotit potřebnost sběrného dvora, pořídit příslušnou projektovou dokumentaci, zajistit dotační prostředky pro výstavbu a pomoci stavbu zrealizovat a uvést do provozu.

Detail projektu
Dlouhodobý

Environmentální výchova v Plzeňském kraji

Dlouhodobě podporujeme enviromentální výchovu dětí a mládeže. Koordinujeme vztahy mezi školami a provozovateli regionálních výukových center zaměřených na správné nakládání s odpady. V rámci podpory zajišťujeme finance na dopravu dětí a koordinujeme také náplň aktivit ve výukových a školicích centrech.

Detail projektu
Probíhající

RECIPROCITY

Projekt RECIPROCITY (Replication of innovative concepts for peri-urban, rural or inner-city mobility) je mezinárodní projekt realizovaný v rámci evropského programu HORIZON 2020. Projekt si klade za cíl přeměnit evropská města na klimaticky odolné, síťové, multimodální dopravní uzly pro chytrou a udržitelnou mobilitu.

Detail projektu
Dlouhodobý

Rozvoj místní infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu

Na základě zpracovaných koncepcí pomáháme obcím prostřednictvím podpory při získávání externích finančních zdrojů z Integrovaného regionálního operačního programu a dotačních programů Státního fondu dopravní infrastruktury zlepšit stav infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu – chodníků, smíšených stezek pro chodce a cyklisty, jakož i samostatných cyklostezek.

Detail projektu
Dlouhodobý

Rozvoj regionální silniční sítě

Na základě zpracovaných analýz, koncepcí a investičních strategií pomáháme Plzeňskému kraji zlepšit stav silnic III. třídy a zejména pak II. třídy prostřednictvím řízení projektů jejich rekonstrukcí nebo novostaveb v rámci podpory Integrovaného regionálního operačního programu.

Detail projektu
Probíhající

Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice

Cílem tohoto projektu je navýšení kapacity pobytových sociálních služeb v Domě sociální péče v Kralovicích a zvýšení pohodlí a komfortu místních klientů. Projekt je financován z národního programu MPSV a probíhá v letech 2019 – 2024. Součástí projektu je výstavba nové budovy, stavební úpravy stávající budovy a pořízení vnitřního vybavení.

Detail projektu
Ukončený

Samosprávy v příhraničních regionech

Cílem tohoto česko-bavorského projektu je zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v rámci činností samospráv a výměna zkušenosti při řešení problémů v území. Za tímto účelem bylo uskutečněno přeshraniční setkávání v rámci study visit a konference. Projekt realizuje RRA PK ve spolupráci Euregio Bayerischer Wald – Šumava – Dolní Inn.

Detail projektu
Ukončený

Společně pro náš region

Cílem tohoto česko-bavorského projektu je zvýšit intenzitu přeshraniční spolupráce na území dispozičního fondu Šumava. Snaží se o zlepšení procesů vzájemného poznávání, citelnou interpretací společných hodnot, sdílení dobrých praxí a efektivní prezentaci regionálních i přeshraničních úspěchů.

Detail projektu
Ukončený

ArcheoDanube

Projekt ArcheoDanube pomáhá 22 městům v regionu Dunaj v citlivém začleňování archeologického dědictví do městských částí a jeho zachování pro příští generace.V Plzeňském kraji podnikáme v rámci projektu kroky pro zachování kulturního dědictví Starého Plzence, a to za pomocí archeoparku a podporou tzv. archeoturismu.

Detail projektu
Ukončený

Vybudování specializovaných učeben v Domě dětí a mládeže Stříbro

V rámci tohoto projektu jsme pomohli vybudovat novou vestavbu v Domě dětí a mládeže ve Stříbře. Ve zrekonstruovaných prostorách původní půdy vznikly celkem 3 specializované moderní učebny pro technické, přírodovědné a IT vzdělávání. Součástí projektu bylo také vybudování skladovacích prostor pro potřebný materiál či zajištění bezbariérovosti objektu.

Detail projektu
Ukončený

Socioekonomický atlas Plzeňské aglomerace

Pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně jsme zpracovali analytický dokument nabízející základní socioekonomické charakteristiky území, a to v mnoha oblastech, jako např. obyvatelstvo, vzdělání, trh práce, kultura, doprava a další. Dokument dobře poslouží především odborníkům při strategickém rozhodování, ale také širší veřejnosti pro získání komplexního přehledu o této oblasti zahrnující celkem 108 obcí.

Detail projektu
Ukončený

Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald  

Posláním projektu muzea společného dědictví je hravou a moderní formou přiblížit společnou historii, tradiční zvyky, historické události, přírodu i způsob života obyvatel v regionu Domažlice – Furth im Wald. Hlavním výstupem projektu bude příprava několika expozic: dvou stálých hravých v Domažlicích a jedné multimediální výstavní ve Furth im Waldu. Součástí projektu je i tvorba doprovodných edukativních programů pro děti a mládež.

Detail projektu
Ukončený

Vzdělávací centrum knihovna v Domažlicích

Tento projekt byl součástí úspěšné komplexní obnovy historického objektu pivovaru v centru Domažlic, kde vzniklo Kulturní centrum-pivovar Domažlice. Obnova areálu se uskutečnila díky synergickým projektům – Komunitní centrum, Vzdělávací centrum knihovna a aktuálně probíhajícímu přeshraničnímu projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald. Objekt Kulturní centrum-pivovar Domažlice získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.

Detail projektu
Ukončený

Komunitní centrum Domažlice

Tento projekt byl součástí úspěšné komplexní obnovy objektu pivovaru v centru Domažlic, kde vzniklo Kulturní centrum-pivovar Domažlice. Obnova areálu se uskutečnila díky synergickým projektům – Komunitní centrum, Vzdělávací centrum knihovna a aktuálně probíhajícímu přeshraničnímu projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald. Objekt Kulturní centrum-pivovar Domažlice získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.

Detail projektu
Ukončený

Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Podíleli jsme se na revitalizaci památkového areálu v Mariánské Týnici a jeho dokončení dle původního historického návrhu architekta Santiniho. Dostavba chybějícího východního ambitu byla posledním krokem k dovršení ideálního projektu celého barokního poutního areálu. Projekt dostavby východního ambitu získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Novostavby budov.

Detail projektu
Ukončený

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje

Byli jsme aktivní součástí více než pětiletého procesu rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších památek regionu – katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. Projekt revitalizace katedrály představoval teprve třetí velkou rekonstrukci v historii této stavby a byl zaměřen na rozvoj architektonické výjimečnosti a podporu celkové umělecké a duchovní atmosféry interiéru.

Detail projektu
Ukončený

Transformace DOZP Stod – závěrečná etapa (Staňkov, Kvíčovice, Dnešice a Stod)

Podíleli jsme se na úspěšném dokončení náročného procesu transformace původního centra sociálních služeb ve Stodě. U procesu transformace stála RRA od samotného počátku již v roce 2007. V rámci této závěrečné etapy došlo k přestěhování zbývajících 48 klientů do nově vybudovaných domů ve čtyřech vybraných lokalitách a k opuštění stávajícího areálu. Součástí projektu bylo také zřízení administrativní budovy.

Detail projektu
Ukončený

Transformace DOZP Stod – I. Etapa

Celý proces transformace byl rozdělený celkem do 4 etap v průběhu 10 let a zahrnoval postupnou přeměnu DOZP Stod na zařízení umožňující poskytování sociálních služeb v uživatelově přirozeném prostředí.

Detail projektu
Ukončený

Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod

Díky projektu „Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod“ došlo k vytvoření zcela nového typu sociální služby, k začlenění osob se zdravotním postižením a zajištění následných podpůrných občanských služeb.

Detail projektu
Probíhající

Rekonstrukce depozitáře Studijní vědecké knihovny

Projekt spočívá v rekonstrukci původního depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Díky projektu dojde k rozšíření kapacity prostoru na ukládání nových přírůstků knihovního fondu na dalších 30 let a současně k modernizaci způsobu ochrany knižních fondů.

Detail projektu
Ukončený

Husova cesta

Husova cesta je dálková pěší poutní stezka. Symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Tato poutní stezka vzniká díky česko-bavorské spolupráci RRA a Historického parku Bärnau-Tachov.

Detail projektu
Ukončený

EPICAH

Projekt EPICAH (Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage) je mezinárodní projekt finančně podpořený EU prostřednictvím programu Interreg Europe. Jeho cílem je skrze získané zahraniční zkušenosti podpořit efektivitu programů přeshraniční spolupráce, a to v oblasti přírodního a kulturního dědictví. Hlavním výstupem tohoto tříletého projektu je akční plán zpracovaný za každou ze zapojených příhraničních oblastí.V našem případě se tak jedná o česko-bavorské pohraničí.

Detail projektu
Ukončený

Samosprávy v příhraničních regionech

Cílem tohoto česko-bavorského projektu je zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v rámci činností samospráv a výměna zkušenosti při řešení problémů v území. Za tímto účelem bylo uskutečněno přeshraniční setkávání v rámci study visit a konference. Projekt realizuje RRA PK ve spolupráci Euregio Bayerischer Wald – Šumava – Dolní Inn.

Detail projektu
Ukončený

Společně pro náš region

Cílem tohoto česko-bavorského projektu je zvýšit intenzitu přeshraniční spolupráce na území dispozičního fondu Šumava. Snaží se o zlepšení procesů vzájemného poznávání, citelnou interpretací společných hodnot, sdílení dobrých praxí a efektivní prezentaci regionálních i přeshraničních úspěchů.

Detail projektu
Ukončený

ArcheoDanube

Projekt ArcheoDanube pomáhá 22 městům v regionu Dunaj v citlivém začleňování archeologického dědictví do městských částí a jeho zachování pro příští generace.V Plzeňském kraji podnikáme v rámci projektu kroky pro zachování kulturního dědictví Starého Plzence, a to za pomocí archeoparku a podporou tzv. archeoturismu.

Detail projektu
Ukončený

Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald  

Posláním projektu muzea společného dědictví je hravou a moderní formou přiblížit společnou historii, tradiční zvyky, historické události, přírodu i způsob života obyvatel v regionu Domažlice – Furth im Wald. Hlavním výstupem projektu bude příprava několika expozic: dvou stálých hravých v Domažlicích a jedné multimediální výstavní ve Furth im Waldu. Součástí projektu je i tvorba doprovodných edukativních programů pro děti a mládež.

Detail projektu
Ukončený

Vzdělávací centrum knihovna v Domažlicích

Tento projekt byl součástí úspěšné komplexní obnovy historického objektu pivovaru v centru Domažlic, kde vzniklo Kulturní centrum-pivovar Domažlice. Obnova areálu se uskutečnila díky synergickým projektům – Komunitní centrum, Vzdělávací centrum knihovna a aktuálně probíhajícímu přeshraničnímu projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald. Objekt Kulturní centrum-pivovar Domažlice získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.

Detail projektu
Ukončený

Komunitní centrum Domažlice

Tento projekt byl součástí úspěšné komplexní obnovy objektu pivovaru v centru Domažlic, kde vzniklo Kulturní centrum-pivovar Domažlice. Obnova areálu se uskutečnila díky synergickým projektům – Komunitní centrum, Vzdělávací centrum knihovna a aktuálně probíhajícímu přeshraničnímu projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald. Objekt Kulturní centrum-pivovar Domažlice získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.

Detail projektu
Ukončený

Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Podíleli jsme se na revitalizaci památkového areálu v Mariánské Týnici a jeho dokončení dle původního historického návrhu architekta Santiniho. Dostavba chybějícího východního ambitu byla posledním krokem k dovršení ideálního projektu celého barokního poutního areálu. Projekt dostavby východního ambitu získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Novostavby budov.

Detail projektu
Ukončený

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje

Byli jsme aktivní součástí více než pětiletého procesu rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších památek regionu – katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. Projekt revitalizace katedrály představoval teprve třetí velkou rekonstrukci v historii této stavby a byl zaměřen na rozvoj architektonické výjimečnosti a podporu celkové umělecké a duchovní atmosféry interiéru.

Detail projektu
Ukončený

Územní koncepce Českého lesa

Snažíme se skloubit ochranu přírody s udržitelným rozvojem turismu v cenných lokalitách. V tomto směru nás zajímá území Českého lesa a přilehlých přírodních parků v Bavorsku.

Detail projektu
Ukončený

Socioekonomický atlas Plzeňské aglomerace

Pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně jsme zpracovali analytický dokument nabízející základní socioekonomické charakteristiky území, a to v mnoha oblastech, jako např. obyvatelstvo, vzdělání, trh práce, kultura, doprava a další. Dokument dobře poslouží především odborníkům při strategickém rozhodování, ale také širší veřejnosti pro získání komplexního přehledu o této oblasti zahrnující celkem 108 obcí.

Detail projektu