Doprava

Zpracováváme koncepce a analýzy v oblasti silniční, pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Poskytujeme technickou podporu při plánování investic do dopravní infrastruktury na úrovni místní a krajské samosprávy, posuzujeme ekonomickou efektivitu dopravních staveb a pomáháme investorům při procesu získávání externích finančních zdrojů na jejich realizaci.

Detail služby

Doprava

Předmět činnosti

Předmětem činnosti agentury v tomto oboru je zpracování koncepcí a analýz v oblasti silniční, pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Rovněž se soustředíme na podporu plánování investic do dopravní infrastruktury na úrovni místní a krajské samosprávy, posouzení ekonomické efektivity dopravních staveb a získávání externích finančních zdrojů na jejich realizaci.

Náplň činnosti

Náplní činnosti agentury je podpora investorů při přípravě a řízení realizace dopravních staveb v následujících oblastech:

 • výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací
 • zlepšení dopravní bezpečnosti chodců ve městech a obcích
 • rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek
 • rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

Tvorba koncepcí dopravy

 • Analýzy
  – sídelní struktury
  – přepravního trhu
 • Návrhy
  – prognóz přepravního potenciálu ve veřejné dopravě
  – linkového vedení ve veřejné dopravě
  – jízdních řádů ve veřejné dopravě
  – specifických cílů, intervencí a opatření na dopravní síti
  – metodiky pro hodnocení efektivity navrhovaných opatření

Nabízené služby v oboru Doprava

Koncepční

Tvorba koncepcí:

 • silniční dopravy
 • pěší dopravy
 • cyklistické dopravy
 • veřejné dopravy

Ekonomické

 • zpracování víceletých investičních plánů
 • posouzení a hodnocení ekonomické efektivity dopravních investic

Příprava a řízení projektů

 • zpracování studií proveditelnosti
 • zpracování žádostí o finanční podporu
 • řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv
 • podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli

Na koho se obrátit

Karel je náš odborník na dopravní plánování a přípravu projektů dopravní infrastruktury. Poradí Vám nejlépe!

Ing. Karel Baudyš, Ph.D.

dopravní plánování a příprava projektů dopravní infrastruktury

Co je nového

Související témata

Probíhající

RECIPROCITY

Projekt RECIPROCITY (Replication of innovative concepts for peri-urban, rural or inner-city mobility) je mezinárodní projekt realizovaný v rámci evropského programu HORIZON 2020. Projekt si klade za cíl přeměnit evropská města na klimaticky odolné, síťové, multimodální dopravní uzly pro chytrou a udržitelnou mobilitu.

Detail projektu
Dlouhodobý

Rozvoj místní infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu

Na základě zpracovaných koncepcí pomáháme obcím prostřednictvím podpory při získávání externích finančních zdrojů z Integrovaného regionálního operačního programu a dotačních programů Státního fondu dopravní infrastruktury zlepšit stav infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu – chodníků, smíšených stezek pro chodce a cyklisty, jakož i samostatných cyklostezek.

Detail projektu
Dlouhodobý

Rozvoj regionální silniční sítě

Na základě zpracovaných analýz, koncepcí a investičních strategií pomáháme Plzeňskému kraji zlepšit stav silnic III. třídy a zejména pak II. třídy prostřednictvím řízení projektů jejich rekonstrukcí nebo novostaveb v rámci podpory Integrovaného regionálního operačního programu.

Detail projektu
Galerie

Fotografie z projektu

Sledujte novinky

agentury na Facebooku