Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

SMOPK je otevřená organizace pro všechny obce Plzeňského kraje a ostatní subjekty,  sdružující bezmála 190 obcí Plzeňského regionu. Byla založena v roce 1999 s cílem zajištění spolupráce a partnerství s krajskou samosprávou zejména v oblasti krajské legislativy a rozvojových programů, týkajících se obecně i konkrétně komunální sféry na všech úrovních.

Detail služby

SMOPK

Organizační struktura

Organizační struktura SMOPK umožňuje jednotlivým členům přístup k významným informacím, členové se koordinačně podílejí na rozvojových opatřeních, které se týkají území kraje, a řídící orgány Sdružení (předsednictvo a správní výbor, sněm) ve spolupráci s RRA PK a Plzeňským krajem diskutují o potřebách a podpoře významným rozvojovým projektům kraje. SMOPK má svoje zástupce ve výborech a pracovních skupinách s úlohou rozhodovat o podpoře rozvojových programů a projektů vztahujících se k území Plzeňského kraje. Významnou úlohu také hraje vytvoření prostředí vzájemného respektování a systému komunikace a spolupráce s dalšími významnými sociálními partnery jako jsou zástupci privátního sektoru, státní právy a nevládních neziskových organizací, především s Hospodářská a Agrární komora.

Aktivity SMOPK

Mezi aktivity Sdružení patří i návrhy a stanoviska vytvářená s cílem pozitivně ovlivnit připravovanou legislativu vztahující se k činnosti samospráv a to zejména prostřednictvím SMO ČR jako připomínkového místa v rámci legislativního procesu.  SMOPK se zabývá i možnostmi získání majetku státu s převodem na obce.

Další aktivitou SMOPK je osvětová a informační činnost, realizovaná pomocí seminářů a školení s erudovanými odborníky v rozličných tematických oblastech(právo, veřejné zakázky, životní prostředí aj.) a sdílením dobrých praxí mezi členskou základnou navzájem.

Samozřejmostí je solidarita a spolupráce členské základny bez ohledu na velikost obce.

Služby SMOPK

  • semináře
  • školení
  • informační servis obcím
  • sdílení dobrých praxí

Na koho se obrátit

Pavel se Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje věnuje s péčí už několik let a i díky němu funguje skvělá komunikace nejen mezi obcemi!
Prezentace

Webové stránky projektu