Rekonstrukce depozitáře Studijní vědecké knihovny

Projekt spočívá v rekonstrukci původního depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Díky projektu dojde k rozšíření kapacity prostoru na ukládání nových přírůstků knihovního fondu na dalších 30 let a současně k modernizaci způsobu ochrany knižních fondů.
Představení projektu

Oficiální informace

Název projektu:Rekonstrukce depozitáře Studijní vědecké knihovny Plzeňského kraje
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Doba trvání: 1.2. 2017 – 30. 6. 2022
Rozpočet projektu: 72,5 mil. Kč  

Podrobnější informace

Popis projektu

Projekt rozšíření a zkvalitnění kapacit pro knižní fondy Studijní vědecké knihovny (SVK) vychází z potřeby této krajské organizace, která je paměťovou institucí ochraňující rozsáhlý knihovní fond pro Plzeňský kraj.  

Ke stěžejním činnostem knihovny patří kroměumožnění celoživotního vzdělávání všech obyvatel zejména systematické uchovávání knižní produkce se záběrem od regionální po nadnárodní produkci a zajištění absenčních i presenčních služeb využívajících knihovní fond. 

Výstupy projektu rekonstrukce depozitáře ocení zejména tyto cílové skupiny: 

 • badatelé,  
 • zaměstnanci SVK,  
 • regionální, základní a střední školy,  
 • Západočeská univerzita,  
 • profesní skupiny knihovníků, odborníci z oblasti knihovnictví 
 • zájmové organizace 
 • zahraniční studenti 

Knihovní fond 

Pro uspokojení potřeb všech uživatelů je nezbytně nutné uchovávat knihovní fond stále celistvý a aktuální 
Jak knihovní fond vypadá a jakými způsoby je doplňován? 

 • profil fondu byl od založení knihovny budován na univerzálním základě se zvýrazněním některých aspektů jako zohledňování technických oborů a lékařských odvětví, později k nim postupně přibyly i obory vyučované na Západočeské univerzitě v Plzni.  
 • sbírka zahraničních dokumentů je doplňována zejménaprostřednictvím nákupů, mezinárodních výměn a darů. Doplňování je výběrové, tematicky zaměřené na společenské vědy, medicínu, jazykovědu, literární vědu a kulturu.  
 • regionální fond knihovny tvoří dokumenty zahrnující území západních Čech v rozsahu bývalého Západočeského kraje nebo jakoukoli jeho menší část, u přírodovědné tématiky s přihlédnutím k přirozeným regionům, které mohou přesahovat hranice současného regionu (Šumava, Krušné Hory, Podbrdsko), u historické tématiky s přihlédnutím k začlenění některých částí současného regionu (Podbrdsko, Blatensko, Prácheňsko).  

Rozšiřující se knihovní fond s přírůstkem až 18 000 knihovních jednotek ročně je ovšem nutné kvalitně deponovatProstor stávajících depozitářů by knihovně vystačil na max. další 3 roky. Bylo tedy nutné najít řešení, jak v budoucnu ukládat narůstající přírůstky fondu, tak, aby nemuselo dojít k masívnímu vyřazování knihovních dokumentů. Tím by došlo k oslabování významu SVK PK jako krajské knihovny a regionálního oborového centra a byla by zastavena snaha o dlouhodobé uchování kulturního dědictví. 

Realizací projektu dojde k razantnímu navýšení kapacity depozitářů knihovny na období dalších 30 let. Projekt tedy znamená dlouhodobé a koncepční řešení. V rámci projektu byl kladen důraz rovněž na hospodárnost – vybrané stavební řešení zachovává optimální poměr mezi snahou o získání maximálního množství úložného prostoru a uzemní i investiční náročností 

Projekt Rekonstrukce depozitáře Studijní vědecké knihovny Plzeňského kraje“ je jeden z mála projektů, kde se na financování kromě Plzeňského kraje významnou částkou podílí také samotná organizace (SVK PK)  

Představení projektu

Cíle projektu

 • Zkvalitnění podmínek pro uchování kulturního dědictví pro budoucí generace  
 • Zajištění dostatečné kapacity pro uchování a budování knižního fondu SVK PK  
 • Zkvalitnění prezentace knihovních fondů – zlepšení podmínek pro doprovodné programy (exkurze, přednášky)
 • Lepší možnosti v poskytování služeb badatelům a v provozování vzdělávacích aktivit v oblasti dějin knižní kultury  

Na koho se obrátit

Mgr. Jan Svoboda

manažer projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Foto z projektu