Husova cesta

Husova cesta je dálková pěší stezka vedoucí poutníky ve šlépějích mistra Jana Husa. Vzniká díky česko-bavorské spolupráci naší agentury a Historického parku Bärnau-Tachov.

Představení projektu

Po Husově cestě z Čech až do Německa

Prostá venkovská krajina česko-bavorského pohraničí bez davů turistů, ale především malebná zákoutí, z nichž dýchají dějiny. To čeká na pěší poutníky, kteří se vydají po vznikající stezce spojující Plzeňský kraj a bavorský Horní Falc.

Tato dálková pěší poutní stezka postupně vzniká díky projektu „Husova cesta – Plzeňský kraj a Horní Falc“, č. 288, který je financovaný z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Začíná v Praze, v místě Husova hlavního působení. Českým venkovem vede až na česko-německou hranici, odtud pokračuje po značených stezkách napříč Německem až do samotné Kostnice.

Něco navíc

Základní informace

Přeshraniční projekt

Jednotlivé úseky Husovy cesty bohužel nejsou doposud vyznačené. Chybí turistická infrastruktura i jednotná propagace. A to především v úsecích, které vedou česko-bavorským pohraničím. Hlavním cílem přeshraničního projektu proto je „Husovu cestu“ v Plzeňském kraji a Horní Falci ustanovit jako ucelený turistický produkt dálkové pěší turistiky a rozvinout zde navazující kulturně osvětové aktivity.

Trasa stezky v daném území částečně kopíruje historickou „Zlatou cestu“. Proto se hlavním německým partnerem iniciativy stal spolek Via Carolina – Goldene Strasse, který aktivně spolupracuje s obcemi na trase po celém bavorském dotačním území.

Základní informace

Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Bavorský partner projektu: Via Carolina – Goldene Strasse e.V.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Rozpočet: 209 617,50 Euro

Území realizace: Plzeňský kraj (CZ) a Horní Falc (DE)

Projekt je podpořen z prostředků EFRR a ze státního rozpočtu České republiky.

Hlavní výstupy

V rámci přeshraničního projektu vznikne společný akční plán k rozvoji Husovy cesty v česko-bavorském pohraničí. Trasa bude v tomto území vyznačena a doplněna vhodnými architektonickými prvky. Dále proběhnou aktivizační aktivity pro místní i různorodé vzdělávací a kulturní akce. Velký důraz bude kladen na sjednocení marketingu na české i bavorské straně hranice, a především na propojení turistických, kulturních či občanských organizací působících v obcích na trase stezky.

Tímto způsobem budou již existující iniciativy dále rozvíjeny a propagovány pod novým zastřešujícím produktem. Jejich aktivity díky tomu budou mít větší dopad co se týče území i rozmanitosti cílových skupin.

Na koho se obrátit

Lenka vdechla projektu Husova cesta život a dává do něj i srdce. Díky Lence můžete kráčet po stopách Mistra Jana Husa!

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Informace

Financování projektu

Projekt je financován Evropskou unií

Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj