Komunitní centrum Domažlice

Tento projekt byl součástí úspěšné komplexní obnovy objektu pivovaru v centru Domažlic, kde vzniklo Kulturní centrum-pivovar Domažlice. Obnova areálu se uskutečnila díky synergickým projektům – Komunitní centrum, Vzdělávací centrum knihovna a aktuálně probíhajícímu přeshraničnímu projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald. Objekt Kulturní centrum-pivovar Domažlice získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.
Představení projektu

Oficiální informace

Název projektu:Komunitní centrum Domažlice
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Doba trvání: 31. 3. 201731. 7. 2020
Rozpočet projektu: 20 mil. Kč 

Informace navíc

Popis projektu

Komunitní centrum Domažlice vzniklo rekonstrukcí části objektu pivovaru, který byl roku 2008 prohlášen za kulturní památku a do nedávné minulosti byl v nevyhovujícím technickém stavu. Projektem Komunitního centra došlo k renovaci jižního křídla areálu. Další část areálu prošla kompletní rekonstrukcí díky souvisejícímu projektu Vzdělávacího centra – více ZDERevitalizace areálu pivovaru má navíc také přeshraniční dopad, a to díky aktuálně realizovanému projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Výstupem tohoto přeshraničního projektu budou dvě zcela nové interaktivní expozice „POZOR HRANICE“ a „Příběh domažlického pivovaru“. 

Postupná náročná rekonstrukce objektu v centru města a jeho účelné využití pro potřeby místních obyvatel je významným krokem nejen z pohledu kulturně-historického, ale i společenského.  

Projekt Komunitního centra vytvořil optimální podmínky pro zlepšení a zintenzivnění možností integrace znevýhodněných skupin místních obyvatel (zejm. osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postiženímdo běžného života města i regionu. 

Projekt se zaměřil mj. na doplnění infrastruktury pro volnočasové aktivity obyvatel v této lokalitě s ohledem na sociálně znevýhodněné skupiny. 

Nově vzniklé komunitní centrum Domažlice má dvě nesporné výhody: 

  • poloha v centru města, která umožní zlepšení povědomí o nabízených službách a zvýšení počtu klientů užívajících dané služby 
  • víceúčelovost a bezbariérovost zařízení, která umožňuje efektivní sdružení více aktivit v jedné budově (zázemí pro sociální služby, knihovna, galerie, expozice ad.) a využití stávajících či rozvoj dalších návazných služeb v tomto multifunkčním objektu (kvalitní a bezbariérové sociální zázemí, rozsáhlé stávající parkoviště, možnost občerstvení) 

Vytvořením Komunitního centra se otevřely možnosti pro: 

  • širší realizaci sociálních služeb, a to včetně „nadstavbových“ služeb pro handicapované obyvatele a obyvatele v tíživé sociální situaci. Komunitní centrum umožňuje různými způsoby přiblížit život lidí s handicapem životu běžného občana a předcházet tak sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob. 
  • kvalitnější provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládežDíky Komunitnímu centru vzniknul dostatečně velký prostor, kde se mohou klienti scházet a vzdělávat, ale i prezentovat své aktivity jiným sociálním a věkovým skupinám 
  • realizaci aktivit služeb náhradní rodinné péče a sociálně aktivizačních služeb. Komunitní centrum poskytuje dostatečně velké prostory, v nichž se nově mohou stýkat klienti i s veřejností, např. při přednáškách a setkáních skupin různého věku (např. senioři s mládeží v nepříznivé životní situaci).  
Představení projektu

Cíle projektu

  • přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a rozšířit infrastrukturu pro volnočasové a sociální aktivity 
  • vytvořit víceúčelové zařízení pro setkávání obyvatel 
  • vytvořit dobře dostupné, bezbariérové zázemí pro možnost rozšíření a zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb 
  • umožnit rozvoj nových služeb pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a děti a mládež. R 
  • revitalizovat areál historických budov bývalého pivovaru umístěný v centrální části města 

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu