Pohledy do minulosti Plzeňského kraje

Unikátní expozice dějin Plzeňského kraje umožňující efektivně využít kulturně historický potenciál budovy Západočeského muzea.
Představení projektu

Nové expozice Historie a Archeologie

Projekt s názvem „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ představuje jednu z prvních významných investic v regionu do oblasti památkové péče a je zároveň logickým vyústěním snahy vedení Západočeského muzea v Plzni o koncepční a komplexní řešení.

V rámci realizace projektu v letech 2009 až 2013 došlo v budově Západočeského muzea k vytvoření dvou unikátních expozic – Historie a Archeologie. V nově zrekonstruovaných prostorách je návštěvníkům k dispozici jedinečný expoziční celek reprezentující časový sled dějinných událostí (období pravěku i dějiny v období od 10. do 19. století). Cílem obou expozic je nabídnout návštěvníkům nevšední pohled na dějiny Plzeňského kraje moderním, interaktivním způsobem. Projekt překonává koncept klasického vystavování předmětů ve vitrínách a prostého čtení vysvětlujících textů. Přináší zcela nové architektonické pojetí, uspořádání, formu prezentace i použití materiálů a moderních technologií. Návštěvník expozic je vtažen do děje, dílčí prostředí navozuje atmosféru příslušného období různými expozičně – scénografickými prostředky.

Expozice byly připravovány odděleně, neboť jejich obsah kladl zcela odlišné požadavky na architektonicko – výtvarné řešení. Spojujícím expozičním motivem se stal „podhled“, např. průhled do klenby katedrály, kopule chrámu či stropu renesančního sálu. Obě expozice jsou přirozeně doplněny multimediálními prvky, které návštěvníkům nabízejí i možnost aktivně se zapojit do děje.

Díky poloze Západočeského muzea v památkové zóně města Plzeň přispěl tento projekt výraznou měrou k růstu potenciálu cestovního ruchu a zvýšení atraktivity plzeňského regionu. Došlo také ke zlepšení kulturní nabídky města a rozšíření dostupného expozičního mobiliáře Západočeského muzea.

Něco navíc

Partneři a cíle projektu

Oficiální informace

Název projektu: „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Doba trvání: 23.1. 2009 – 21.6.2013

Rozpočet projektu: 33 mil. Kč

Partneři projektu

 • Muzeum a galerie severního Plzeňska
 • Nadace 700 let města Plzně
 • Centrum Bavaria Bohemia

Cíle projektu

 • posílit ekonomický význam cestovního ruchu a kultury
 • zlepšit možnosti aktivního trávení volného času v Plzni, a tím ovlivnit růstu počtu turistů a návštěvníků v regionu a růstu příjmů ze sektoru cestovního ruchu
 • zlepšit využití kulturně historického potenciálu
 • zachovat kulturní a historické dědictví
 • zvýšit návštěvnost Západočeského muzea
 • zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu
 • zvýšit podíl moderních technologií
 • zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu – diverzifikace ekonomické základny
 • zvýšit počet osob využívajících služby cestovního ruchu v regionu a prodloužení délky jejich pobytu a s tím související zvýšení ekonomických přínosů z cestovního ruchu zejména v sektoru MSP

Na koho se obrátit

Eva se věnuje projektovému řízení. Analyzuje investiční záměry, pomáhá ujasnit, čeho má projekt dosáhnout, jestli je realizovatelný nebo zdali neexistují nějaké lepší alternativy. Zajistí finanční podporu z různých veřejných zdrojů, národních i evropských. Realizaci projektu také kompletně administruje až do jeho ukončení ze strany poskytovatele podpory.

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky ZČM Plzeň

Sledujte novinky

naší agentury

Informace

Financování projektu