Rozvoj regionální silniční sítě

Na základě zpracovaných analýz, koncepcí a investičních strategií pomáháme Plzeňskému kraji zlepšit stav silnic III. třídy a zejména pak II. třídy prostřednictvím řízení projektů jejich rekonstrukcí nebo novostaveb v rámci podpory Integrovaného regionálního operačního programu.
Představení tématu

Na základě dlouhodobého věnování se tématu dopravy v Plzeňském kraji, spolupráce s odbornými projektanty, Odborem dopravy PK a se Správou a údržbou silnic PK jsme připraveni zpracovat investiční záměr, posoudíme ekonomickou efektivitu projektu, pomůžeme při získání externích finančních zdrojů a při administrativním řízení projektů rekonstrukcí komunikací i výstavby nových úseků regionální silniční sítě.


Cílem těchto projektů je zlepšení napojení regionálních center na nadřazenou silniční síť TEN-T, zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zkrácení cestovních dob, zlepšení dostupnosti průmyslových podniků a atraktivních míst turistického ruchu. V posledních deseti letech jsme se účastnili realizace bezmála stovky projektů na území celého Plzeňského kraje. S naším přispěním tak mohly být vybudovány desítky kilometrů nových komunikací a další stovky kilometrů silnic byly rekonstruovány. Opravy se dočkalo na dvě desítky mostů.

Na koho se obrátit

Tomáš má u nás na starosti silnice a projekty IROP a ROP. Tématem se zabývá již několik let a v projektech má na starosti administraci, dohled nad financováním a kontrolu udržitelnosti realizovaných projektů. Zavolejte!

Mgr. Tomáš Doksanský

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury

Tým

Tématem dopravy se také zabývají

Ing. Karel Baudyš, Ph.D.

dopravní plánování a příprava projektů dopravní infrastruktury

Prezentace

Webové stránky k tématu