Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod

Díky projektu "Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod" došlo k vytvoření zcela nového typu sociální služby, k začlenění osob se zdravotním postižením a zajištění následných podpůrných občanských služeb.
Představení projektu

Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod

Tímto projektem byl zahájen více než desetiletý proces transformace Centra sociálních služeb (dřívější název DOZP Stod), díky němuž došlo ke změně systému poskytování sociální péče, resp. přechodu směrem k poskytování sociálních služeb akcentujících individuální podporu života člověka v přirozeném prostředí. Cílem transformačního procesu bylo postupně přejít z ústavní péče na služby, které budou poskytovány výhradně komunitně!

Život v ústavním zařízení přináší sociální problémy, často eticky problematické. Nevhodné umístění do ústavu sociální péče je často důsledkem nedostatečné nabídky sítě služeb, s jejichž podporou a pomocí by mohl člověk se specifickými potřebami setrvat ve svém přirozeném prostředí či nalézt alternativu k pobytu v ústavech.

Realizací tohoto projektu vznikl objekt chráněného bydlení s 8 bytovými jednotkami 1+0 se sociálním zařízením a 4 bytovými jednotkami 1+1 (pro párové bydlení), celkově tedy 16 lůžek. V objektu působí kvalifikovaný personál, základní chod domu a potřebné sociální služby zajišťuje tým asistentů, který vyřizuje také administrativu.
Cílem projektu zároveň bylo, aby se klienti naučili využívat co nejvíce svých vlastních schopností a nespoléhali se pouze na pomoc okolí.
Sociální služba tohoto typu značně napomáhá sociální integraci klientů, podporuje jejich ekonomickou soběstačnost (vlastní výdělky) a usnadňuje zapojení do běžného života, včetně kontaktu s místní komunitou.

Projekt podpořený z ROP probíhal v letech 2008 až 2011 a měl hned několik specifik, která ho v té době činila v celorepublikovém měřítku v porovnání s ostatními aktivitami poskytování sociální péče naprosto unikátním! Šlo zejména o tyto faktory:  

 • vybudování moderní a ojedinělé formy poskytování sociální péče (chráněné bydlení)
 • vysoká společenská potřebnost projektu (péče o zdravotně postižené osoby)
 • zajištění vlastních pracovních úvazků osobám se zdravotním postižením
  rozšíření občanské vybavenosti města Stod (sociálně terapeutická dílna – minipekárna)
 • zvýšení esteticko-urbanistického řešení širšího centra města Stod

 

V rámci projektu bylo dále vybudováno zařízení pekárny (sociálně terapeutické dílny). V jejím provozu našlo práci přibližně osm lidí se změněnou pracovní schopností. Pekárna zaměstnává část klientů chráněného bydlení a část klientů DOZP, a to vždy nejvýše na poloviční úvazek. Na pekárnu navazuje prodejna – cukrárna, ve které se výrobky prodávají, a která zároveň umožnila vznik čtyř pracovních úvazků.

 

Něco navíc

Partneři a cíle projektu

Oficiální informace

Název projektu: “ Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod“
Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Doba trvání: 10.5. 2008 – 15.4.2011
Rozpočet projektu: 48 mil. Kč

Partneři projektu

Město Stod
Domov Pramen pro osoby se zdravotním postižením v Mnichově
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch

Cíle projektu

Shrnutí – hlavní cíle projektu

 • zlepšení kvality zařízení a služeb v sociální oblasti
 • vytvoření nového typu sociální služby
 • začlenění osob se zdravotním postižením
 • zajištění následných podpůrných občanských služeb

 

Návazné cíle projektu

 • zajistit osobám se zdravotním postižením možnost pracovního úvazku
 • zvýšit nabídku občanské vybavenosti města Stod
 • zlepšit estetickou hodnotu lokality
 • přispět k urbanistickému řešení současné podoby náměstí a přilehlého okolí

 

Obecné cíle chráněného bydlení

 • podpora samostatnosti, nezávislosti, individuálního rozvoje klientů
 • umožnění srovnatelného způsobu života lidem s mentálním postižením jako jejich vrstevníkům bez postižení
 • umožnění začlenění osob s postižením do běžného života v přirozeném sociálním prostředí
 • podpora základních práv a oprávnění zájmů jednotlivce (klienta)
 • zajištění základních potřeb (bydlení, jídlo, péče o zdraví, péče o domácnost, aj.)
 • vytvoření domova, zázemí, jistoty

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu