Transformace DOZP Stod – II. etapa (Staňkov, Nýřany, Tlučná, Chotěšov, Vejprnice)

Podíleli jsme se na náročném procesu transformace původního centra sociálních služeb ve Stodě. Tento proces byl rozdělen celkem do 4 etap. V rámci etapy II. došlo k vybudování 10 nových domácností a přestěhování celkem 41 klientů.
Představení projektu

II. etapa projektu

Tento projekt je druhou navazující etapou projektu Sociálně terapeutického centra DOZP Stod, díky němuž došlo ve městě Stod k výstavbě chráněného bydlení a vybudování sociálně – terapeutické dílny (pekárny).
Celý proces transformace byl rozdělený celkem do 4 etap v průběhu 10 let a zahrnoval postupnou přeměnu DOZP Stod na zařízení umožňující poskytování sociálních služeb v uživatelově přirozeném prostředí. Namísto jednoho centralizovaného zařízení tak mohli klienti začít využívat nově vybudované domácnosti nebo chráněné byty v několika lokalitách v blízkosti města Stod.

Projekt Transformace DOZP Stod – II. etapa s celkovým rozpočtem 49 mil. Kč byl financován z Integrovaného operačního programu NUTS II Jihozápad (IOP). Cílovou skupinu projektu tvořili klienti DOZP Stod, tj. lidé starší 18 let, s různě vysokou potřebou podpory v oblasti organizace života, sebeobslužných úkonů a zdravotní péče.

V rámci této etapy došlo k vybudování 10 nových domácností a přestěhování celkem 41 klientů. Vybranými lokalitami pro tuto fázi transformace DOZP Stod byly obce Staňkov, Tlučná, Vejprnice, Nýřany a Chotěšov. Součástí projektu bylo také vybudování zázemí pro denní programy sociálně aktivizační služby v dílně ve Staňkově (podpora a rozvoj sebeobsluhy a zvyšování schopností uživatelů).

Při přípravě projektu byla zpracována analýza výchozí situace – byly zmapovány podmínky v lokalitách, kam se budou uživatelé stěhovat. Mapování stávajícího stavu zahrnovalo i analýzu sítě místně dostupných sociálních služeb, poptávky obyvatel i zástupců samospráv.

Realizace projektu umožnila klientům DOZP Stod začít žít v běžných životních podmínkách za současného zlepšení kvality jejich života. Díky projektu došlo k akcentaci individuálního přístupu (klienti se nemusejí přizpůsobovat provoznímu řádu ústavního zařízení, mají větší míru soukromí a samostatnosti) a k rozšíření možností navazovat nové sociální kontakty, a to i s opačným pohlavím (ústavní péče měla jednopohlavní charakter). Zároveň se realizací projektu podařilo pokrýt i aktuální potřeby poskytování vybraných sociálních služeb (zejm. sociální poradenství).

Něco navíc

Partneři a cíle projektu

Oficiální informace

Název projektu: Transformace DOZP Stod – II. etapa
Program: Integrovaný operační program NUTS II Jihozápad
Doba trvání: 28.9. 2012 – 31.12.2015
Rozpočet projektu: 49 mil. Kč

Partneři projektu

Obec Chotěšov

Cíle projektu

Hlavní strategické cíle 

 • vznik nových služeb na území vytipovaných měst a obcí (Staňkov, Nýřany,Tlučná, Chotěšov, Vejprnice)
 • realizace naplánované rekonstrukce na území vytipovaných měst a obcí
 • zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů
 • podpora života zdravotně postižených osob v přirozeném prostředí a jejich vstup na trh práce
 • vytvoření pro uživatele vhodné formy bydlení, která je běžná i pro ostatní populaci  
 • začlenění uživatelů do místní komunity a využívání přirozených zdrojů (pomoc rodinných příslušníků, sousedů, aj.)
 • začlenění uživatelů do sociálního, kulturního a ekonomického života společnosti
 • zajištění větší míry nezávislosti a osobního rozvoje pro uživatele soc. služeb
 • vytvoření sítě sociálních služeb v běžné komunitě umožňující maximálně individualizovaný život uživatele
 • vhodné nastavení výsledného poskytování péče v běžných životních podmínkách
 • zlepšení kvality života uživatelů
 • zvýšení míry soukromí uživatelů v nově vybudovaných domácnostech
 • vytvoření nových vztahů a zkušeností uživatelů v novém místě bydliště

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Fotografie z projektu