Vybudování specializovaných učeben v Domě dětí a mládeže Stříbro

V rámci tohoto projektu jsme pomohli vybudovat novou vestavbu v Domě dětí a mládeže ve Stříbře. Ve zrekonstruovaných prostorách původní půdy vznikly celkem 3 specializované moderní učebny pro technické, přírodovědné a IT vzdělávání. Součástí projektu bylo také vybudování skladovacích prostor pro potřebný materiál či zajištění bezbariérovosti objektu.
Představení projektu

Oficiální informace

Název projektu:
Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro

Program:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Doba trvání:
26.10.2020 – 29. 4. 2022

Rozpočet projektu:
17 476 301,00 Kč

Informace navíc

Popis projektu

Dům dětí a mládeže ve Stříbře (DDM) je dlouhodobě fungující regionální středisko volného času.  Jeho nabídka technických a přírodovědných aktivit však byla dlouhou dobu limitována nedostatečným zázemím a zastaralým vybavením. Proto byly tyto kroužky nabízeny pouze v omezeném obsahu i rozsahu.

Ve stávajících podmínkách učeben nebylo možné realizovat zkoumání moderními metodami, chybělo vybavení mikroskopy, možnost provádět drobné demonstrace či využívat digitální technologie. Řemeslná dílna byla umístěna ve stísněných prostorách a svým vybavením nevyhovovala modernímu pojetí rukodělných prací, které by přilákalo více zájemců ze ZŠ. Chyběla např.  možnost simulace a provedení návrhu na PC.  Vybavení učebny výpočetní techniky bylo zastaralé a nedovolovalo např. otevřít kroužky základů programování či robotiky, jejichž realizaci podporoval i spolupracující zaměstnavatel v území. Původní prostory také nebyly přizpůsobeny pro imobilní žáky.

Aktivity projektu:

V rámci projektu byla v DDM Stříbro vybudována půdní vestavba, čímž vznikly 3 specializované učebny:

  • učebna výpočetní techniky
  • učebna přírodních věd včetně skladu pro umístění výukových předmětů
  • dílny, jejichž součástí jsou i 3 sklady pro potřebný materiál, pomůcky a hotové výrobky.

Součástí stavebních úprav bylo dále zajištění bezbariérovosti objektu (bezbariérový vstup do budovy, nový výtah, vybudování WC pro imobilní osoby)

Díky projektu byly nové učebny vybaveny potřebným nábytkem, výpočetní technikou i dalším specifickým zařízením pro realizaci kroužků a dílen. Vedlejší aktivitou projektu byla úprava venkovního prostranství u objektu DDM.

Cílové skupiny:
  • žáci zájmových kroužků a příměstského tábora. Jedná se o žáky ZŠ a SŠ ve věku od 6 do 19let ze Stříbra a okolí (Záchlumí, Sulislav, Sytno, Kladruby, Svojšín).
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením – žáci z rodin s cizí státní příslušností, sociálně ohrožení či zdravotně znevýhodnění, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pedagogičtí pracovníci DDM Stříbro, kteří působí jako lektoři zájmových útvarů
  • externí pracovníci působící jako vedoucí zájmových útvarů v DDM Stříbro
Představení projektu

Cíle projektu

  • Zvýšení kvality a rozšíření kapacity zájmového vzdělávání v přírodovědném, technickém a řemeslném oboru s vazbou na práci s digitálními technologiemi
  • Vybudování a vybavení nových učeben pro zájmové útvary: Počítačové dovednosti, Základy programování, Robotika, Včelaři, Přírodě na stopě a dílny pro kroužek KutilFerda.
  • Zajištění bezbariérového zájmového vzdělávání v celé budově DDM Stříbro

Na koho se obrátit

Eva se dlouhodobě věnuje tvorbě, realizaci a administraci investičních i neinvestičních projektů z oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací. Jejím ústředním tématem posledních let je podpora rozvoje talentů ve formálním i neformálním vzdělávání.

Ing. Eva Rojíková

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Foto z projektu