Uspořádali jsme Kulatý stůl k dokončené expertize na téma nadaných žáků.

Plzeňský kraj chce vytvořit inspirativní a atraktivní prostředí pro rozvoj nadaných žáků, kteří by se v budoucnosti mohli stát novými výzkumníky či inovátory. Školy i organizace neformálního vzdělávání pro nadané dlouhodobě vytváří různé aktivity a programy.  Aby bylo možné tyto aktivity dále rozvíjet a lépe koordinovat, je nejprve zapotřebí regionální prostředí pro podporu nadaných podrobněji poznat.

Pro zmapování současného stavu práce s nadanými v regionu byla v loňském roce zpracována studie, jejíž součástí byl i sběr inspirativních příkladů práce s přemýšlivými a nadanými žáky 2. stupně ZŠ, nižších stupňů gymnázií i středních škol. Regionální šetření proběhlo v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II jako součást strategické intervence Vzdělávání pro 21. století a podpora talentů pro VaVaI.

Výstupy expertizy s názvem „Posouzení stavu a potřeby metodické podpory všestranné práce s nadanými žáky pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji“ byly prezentovány na kulatém stolu, který se uskutečnil v úterý 18. ledna 2022. Akce se zúčastnilo na 30 odborníků, kteří se různým způsobem aktivně věnují podpoře talentovaných v Plzeňském kraji.

Autoři expertizy v rámci akce představili výstupy z dotazníkových šetření, kterých se zúčastnili vedoucí pracovníci i zaměstnanci škol a organizací v neformálním vzdělávání, a prezentovali poznatky z hloubkových rozhovorů i postřehy z tzv. focus groups. Nechybělo ani představení příkladů dobré praxe a konkrétních doporučení, jak systém podpory nadaných v regionu dále rozvíjet.

Expertiza potvrdila nesystematickou podporu nadání v Plzeňském kraji. V regionu chybí systém identifikace nadaných žáků na školách i v neformálním vzdělávání a chybí zastřešující sjednocující platforma podpory nadání/talentu pro VaVaI v regionu. Jako nedostatečná byla dále identifikována také prezentace tématu nadání jako významné priority vzdělávacího systému v kraji.

Tento stav by v budoucnu pomohlo zlepšit zejména:

Výstupy z expertizy podpořené i autentickými vyjádřeními nadaných studentů vyvolaly u účastníků akce zájem o další spolupráci. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu podpořil návrh na další rozpracování doporučení z expertizy a vytvoření návrhů na systematickou podporu.

V následujícím období tak budou připravovány a realizovány další kroky směřující k systematické podpoře prostředí pro nadané v plzeňském regionu.

Více informací o projektu Smart akcelerátor