Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald  

Posláním projektu muzea společného dědictví je hravou a moderní formou přiblížit společnou historii, tradiční zvyky, historické události, přírodu i způsob života obyvatel v regionu Domažlice - Furth im Wald. Hlavním výstupem projektu bude příprava několika expozic: dvou stálých hravých v Domažlicích a jedné multimediální výstavní ve Furth im Waldu. Součástí projektu je i tvorba doprovodných edukativních programů pro děti a mládež.
Představení projektu

Oficiální informace

Název projektu:Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald
Program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020  
Doba trvání: 1.11. 2018 – 30. 4. 2022  
Rozpočet projektu:628.330,00 € (539.470,00 € CZ a 88.860,00 € DE)  
Partneři: město Domažlice a Stadt Furth im Wald  

Související projekty
Informace navíc

Popis projektu

Hranice mezi Čechy a Bavorskem nebyly vždy na tomtéž místě a mnohdy v minulosti nebyly dokonce vůbec. Obyvatelé z okolí měst Domažlice a Furth im Wald se denně setkávali, mluvili na sebe společným jazykem, pracovali spolu, bavili se, vyměňovali si zboží, znalosti i příběhy. Když se něco zásadního stalo v Čechách, ovlivnilo to život i v Bavorsku, totéž platilo i opačně.  

Smyslem projektu je překročit hranice, poukázat na to, co mají Češi a Bavoři společné a znovu upevnit někdy již zpřetrhaná pouta. Tohoto záměru bude dosaženo především díky přípravě expozic s mottem „O našem soužití hravě“.  

Expozice i další výstupy projektu budou určeny především dětem a mládeži. Při moderní interpretaci společných dějin s důrazem na jejich vnímání po obou stranách hranice je zásadní, aby toto téma dokázalo oslovit i mladou generaci. Tomu musí odpovídat i forma zpracování. Důraz proto bude kladen na interaktivitu a herní prvky v rámci muzejně-výstavních expozic i edukačních programů, které je budou tematicky doprovázet. Hravost expozic, zapojení emocí a smyslů má potenciál lépe zpřístupnit žádoucí témata (nejen) mladým lidem. Právě rozvoj znalostí a sociálních kompetencí mladé generace je hlavním předpokladem k upevnění či znovuvytvoření přeshraničních vazeb. Při tvorbě expozic bude kladen důraz také na originalitu myšlenek a na hledání vhodného moderního způsobu ztvárnění společného dědictví, který bude mít svoji „komunikační“ kvalitou jednoznačný pozitivní dopad do českého i bavorského území.   

Projekt je v rámci muzejní a galerijní činnosti unikátní i ve své akcentaci na předávání sdílených hodnot důsledně z pohledu obou dvou stran hranice. Expozice v Domažlicích budou navíc umístěny v budově pivovaru, jejíž rekonstrukce byla oceněna titulem Stavba roku Plzeňského kraje roku 2020 a byla jí udělena také cena ministryně pro místní rozvoj Opera Civitatem 2021. 

Díky projektu vzniknou trvale udržitelné sítě a budou nastaveny nové způsoby spolupráce. Ve vzájemném partnerství budou vytvořeny výstupy, které přispějí nejen k prezentaci sdílených znalostí, tradic, zvyků a hodnot, ale především i k jejich oživení.  

Hlavní výstupy projektu:  

 1. společný tým a upevněná síť česko-bavorských odborníků z oblasti historie, lidové kultury, přírodních věd i marketingu a cestovního ruchu.  

 2. koncept dlouhodobé péče o společné nehmotné dědictví, který mimo jiné vyústí v přípravu expozic zohledňujících zásadní fenomény přeshraničního regionu. Smyslem konceptu je definovat jasný plán a postup pro další spolupráci i po ukončení realizace projektu a nastavit takové principy dlouhodobé spolupráce, které umožní kontinuální rozvoj partnerství institucí z obou regionů. 

 3. společně připravené expozice prezentující společné dědictví – 2 stálé, hravé v Domažlicích a 1 multimediální výstavní expozice ve Furth im Waldu. 

 4. cílená práce s dětmi a mládeží z obou dvou zemí formou interaktivních programů s důrazem na hravé prvky a prezentaci společných vazeb.  Tyto programy budou připraveny dvojjazyčně, aby je mohly absolvovat i děti z druhé partnerské země.  V rámci této aktivity budou připraveny 3 hlavní úrovně programů: a) pro mateřské školy, b) pro mladší děti ze základních škol, c) pro děti starší 10 let.  

Konečné výstupy projektu, tj. expozice i hravé edukační interaktivní programy pro děti a mládež, se budou orientovat zejména na tyto významné fenomény příhraničního regionu: 

 1. lidové kroje, umění a zvyky v průběhu roku,  

 2. jazyk a jeho variabilita i vzájemné vlivy,  

 3. konkrétní historické události na obou stranách hranice a efekty, které přinesly v domovině i u sousedů (středověké cesty, šíření křesťanství, husitství a protireformace, světové války apod.),  

 4. tradiční řemesla, tržní podmínky a hlavní hospodářsko-ekonomické oblasti jako je sklářství či pivovarnictví,  

 5. specifické přírodní podmínky a biodiversita daná historicko-společenským vývojem v území.  

Jednotlivé fenomény však nebudou výstupy projektu prezentovat izolovaně, ale v česko-bavorském kontextu – důraz bude kladen na vysvětlení hlavních vlivů i důsledků, které měl vývoj v jedné zemi na situaci v sousedním regionu. Tímto způsobem bude pozornost návštěvníků směřována k hodnotám sdíleným a platným na obou dvou stranách hranice. Tento princip dosud není v příhraničí dostatečně akcentován. 

Představení projektu

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšit pozici přeshraničního regionu Domažlice – Furth im Wald v oblasti prezentace, propagace a oživení společného kulturního, převážně nehmotného dědictví.  

Další cíle projektu: 

 • Zvýšit povědomí o sdílených hodnotách a dědictví.  
 • Zohlednit hravé a interaktivní prvky při přípravě expozic.  
 • Efektivně pracovat s cílovými skupinami  

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu