Transformace DOZP Stod – závěrečná etapa (Staňkov, Kvíčovice, Dnešice a Stod)

Podíleli jsme se na úspěšném dokončení náročného procesu transformace původního centra sociálních služeb ve Stodě. U procesu transformace stála RRA od samotného počátku již v roce 2007. V rámci této závěrečné etapy došlo k přestěhování zbývajících 48 klientů do nově vybudovaných domů ve čtyřech vybraných lokalitách a k opuštění stávajícího areálu. Součástí projektu bylo také zřízení administrativní budovy.
Představení projektu

III. etapa

Tento projekt je závěrečnou navazující etapou projektu Sociálně terapeutického centra DOZP Stod, díky němuž došlo ve městě Stod k výstavbě chráněného bydlení a vybudování sociálně – terapeutické dílny (pekárny).
Celý proces transformace byl rozdělený celkem do 4 etap v průběhu 10 let a zahrnoval postupnou přeměnu DOZP Stod na zařízení umožňující poskytování sociálních služeb v uživatelově přirozeném prostředí. Namísto jednoho centralizovaného zařízení tak mohli klienti začít využívat nově vybudované domácnosti nebo chráněné byty v několika lokalitách v blízkosti města Stod.

Projekt „Transformace DOZP Stod – III. Etapa“ s celkovým rozpočtem 49 mil. Kč byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (IROP). Cílovou skupinu projektu tvořili klienti DOZP Stod, tj. lidé starší 18 let, s různě vysokou potřebou podpory v oblasti organizace života, sebeobslužných úkonů a zdravotní péče.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo celkové dokončení procesu transformace centra sociálních služeb (CSS) Stod, která začala již v roce 2007.

V rámci závěrečné etapy došlo k přestěhování zbývajících 48 klientů do nově vybudovaných domů ve čtyřech lokalitách (Staňkov, Kvíčovice, Dnešice a Stod) a k opuštění stávajícího areálu. Součástí projektu bylo také zřízení administrativní budovy.

Touto závěrečnou etapou se podařilo dokončit unikátní přeměnu systému poskytované péče z ústavní na komunitní, což významně přispělo k naplňování práv a potřeb klientů. Deinstitucionalizace umožňuje uživatelům větší samostatnost a zvýšení účasti na běžném životě společnosti, a to včetně pracovního uplatnění. Po přestěhování do nových lokalit mohou klienti využívat i návazné služby, které jim pomáhají zajistit pracovní příležitosti.
Díky transformaci je možné v maximální míře uplatňovat individuální přístup vůči klientům (bez nutnosti přizpůsobovat se provoznímu řádu ústavního zařízení, větší míra soukromí a samostatnosti) a více rozvíjet možností navazování nových sociálních kontaktů, a to i s opačným pohlavím (ústavní péče měla jednopohlavní charakter)

Změna systému v poskytování služeb byla zároveň významnou změnou také pro personál. Proto všichni zaměstnanci CSS Stod v přímé péči prošli ještě před zahájením procesu deinstitucionalizace systémem školení, sdílení dobré praxe a dalšími kurzy zaměřenými na proces transformace

Něco navíc

Partneři a cíle projektu

Oficiální informace

Název projektu: Transformace DOZP Stod – III. etapa
Program: Integrovaný operační program NUTS II Jihozápad
Doba trvání: 9.12. 2016 – 31.8.2020
Rozpočet projektu: 70 mil. Kč

Cíle projektu

 • dokončení procesu transformace CSS Stod
 • opuštění původního ústavního areálu sociální služby
 • vznik 9 nových domácností služby DOZP v nové komunitě
 • vznik nových služeb na území vytipovaných měst a obcí (Staňkov, Kvíčovice, Dnešice, Stod)
 • rozšíření sítě sociálních služeb ve výše uvedených lokalitách
 • realizace naplánované rekonstrukce a novostaveb na území vytipovaných obcí
 • zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů
 • podpora života osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí a jejich vstup na trh práce, vznik nových pracovních míst
 • vytvoření pro uživatele vhodné formy bydlení, která je běžná i pro ostatní populaci, umožnění uživatelům nových služeb žít životem co nejpodobnějším životu populace v běžné komunitě
 • začlenění uživatelů do místní komunity a využívání přirozených zdrojů (pomoc rodinných příslušníků, sousedů, využití v místě dostupných služeb aj.)
 • začlenění uživatelů do sociálního, kulturního a ekonomického života společnosti
 • zajištění větší míry nezávislosti a osobního rozvoje pro uživatele soc. služeb
 • vytvoření sítě sociálních služeb v běžné komunitě umožňující maximálně individualizovaný život uživatele
 • vhodné nastavení výsledného poskytování péče v běžných životních podmínkách
 • zlepšení kvality života uživatelů
 • zvýšení míry soukromí uživatelů v nově vybudovaných domácnostech
 • vytvoření nových vztahů a zkušeností uživatelů v novém místě bydliště
 • snížení nákladovosti poskytovaných sociálních služeb
 • proškolení a příprava personálu (vč. příkladů dobré praxe)
 • vytvoření metodiky/plánu přesunu CSS Stod (logistické plánování)

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Fotografie z projektu